BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CUMHURBAŞKANI GÜL, Ocakta Irak’a gidiyor

CUMHURBAŞKANI GÜL, Ocakta Irak’a gidiyor

Kulağındaki rahatsızlık sebebiyle Bağdat’a gidemeyen Cumhurbaşkanı Gül, ertelediği Irak ziyaretini ocak ayı içerisinde gerçekleştirecekCum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Eins­te­in alan denk­lem­le­rinin çö­zü­le­bi­lir­li­ği ko­nu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de üs­tün ni­te­lik­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı Prof. Dr Me­tin Gür­ses’e “Bi­lim Ödü­lü” ver­di. > Buket Güven - ANKARA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki’nin söz­le­ri­ni de­ğer­len­dir­di. Her­kes bir şe­kil­de yar­dım­cı ol­mak için ça­lı­şı­yor. Önem­li olan ne­ti­ce­ye bak­mak” di­yen Gül, er­te­le­di­ği Irak zi­ya­re­ti­ni ocak ayı içe­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Çan­ka­ya Köş­kü’nde dü­zen­le­nen 2008 yı­lı TÜ­Bİ­TAK Ödül­le­ri tö­re­nin­de bir ko­nuş­ma yap­tı. Cum­hur­baş­ka­nı ola­rak bi­lim, tek­no­lo­ji, kül­tür ve sa­nat ala­nın­da­ki fa­ali­yet­le­ri teş­vik et­me­ye de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Gül, bu dal­lar­da hiz­me­ti ge­çen her­ke­sin tak­dir edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Unut­ma­ya­lım ki ma­ri­fet il­ti­fa­ta ta­bi­dir. Hep be­ra­ber sa­hip çı­kar, de­ğer­le­ri­ni hep be­ra­ber bi­lir­sek on­lar mu­hak­kak ki çok da­ha gü­zel şey­le­ri or­ta­ya ko­ya­cak­lar­dır” de­di. NE­Tİ­CE­YE BAK­MAK LA­ZIM Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Çan­ka­ya Köş­kü’nde­ki TÜ­Bİ­TAK Ödül­le­ri tö­re­ninin ar­dın­dan ve­ri­len re­sep­si­yon­da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. Gül, “Irak’a ocak ayın­da git­me­yi dü­şün­mü­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na, “Ta­bii gi­de­ce­ğim. Er­te­le­dik bi­li­yor­su­nuz. Gi­de­ce­ğim” ce­va­bı­nı ver­di. Bir ga­ze­te­ci­nin, “Ta­la­ba­ni, bir rö­por­ta­jın­da Kürt kon­fe­ran­sın­dan bah­se­di­yor, çö­züm öne­ri­sin­den bah­se­di­yor. Tür­ki­ye’ye da­nı­şı­la­rak, ko­nu­şu­la­rak söy­le­nen bir şey mi­dir bu?” so­ru­su üze­ri­ne, Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Her­kes bir şe­kil­de yar­dım­cı ol­mak için uğ­ra­şı­yor. Ne­ti­ce­ye bak­mak la­zım. Gü­zel söz­ler olu­yor ta­bii ama ne­ti­ce­ye bak­mak la­zım” di­ye ce­vap­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT