BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAŞKONSOLOS SALAHLI: Ön­ce Er­me­ni­ler özür di­le­me­li!..

BAŞKONSOLOS SALAHLI: Ön­ce Er­me­ni­ler özür di­le­me­li!..

Baş­kon­so­lo­s Sa­lah­lı, Hay­ret­tin Tu­ran’a ‘özür kam­pan­ya­sı’na da­ir açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.> Hay­ret­tin Tu­ran İS­TAN­BUL Azer­bay­can’ın İs­tan­bul Baş­kon­so­lo­su Say­yad Aran Sa­lah­lı, Tür­ki­ye’de baş­la­nan ‘özür di­li­yo­rum’ kam­pan­ya­sı­nın Azer­bay­can’da şaş­kın­lık­la kar­şı­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Er­me­ni­le­rin yap­tı­ğı ta­ri­hî kat­li­amı kim­se­sin uzun za­man­dır dil­len­dir­me­di­ği­ne dik­kat çe­ken Baş­kon­so­los, “Öl­dü­rü­len 71 dip­lo­mat­tan kim özür di­le­ye­cek. Bu atı­lan özür adım­la­rı­nı, Türk’ün ken­di ken­di­ni bı­çak­la­ma­sı ola­rak sa­yı­yo­rum. Bu düş­man de­ğir­me­ni­ne su dök­mek­tir. Eğer bir soy­kı­rım­lar­dan bah­se­de­cek­sek, 26 Şu­bat 1992’de Ho­ca­lı’da 613 ki­şi­nin Er­me­ni­ler ta­ra­fın­dan kat­le­dil­me­si gün­de­me gel­me­li. Bu ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la bir soy­kı­rım­dır. Bu kat­li­am­lar bü­tün dün­ya­nın gö­zü önün­de ya­pıl­mış­tır” de­di. RA­KAM­LAR ABAR­TI­LI­YOR Er­me­ni ta­rih­çi­le­rin 1.5 mil­yon Er­me­ni’nin Türk­ler ta­ra­fın­dan kat­le­dil­di­ği­ni öne sür­dü­ğü­nü kay­de­den Sa­lah­lı, “20. yüz­yı­lın ev­ve­lin­de Tür­ki­ye’de bu ka­dar Er­me­ni ya­şa­mış mı? Ya­şa­ma­mış­sa bu 1.5 mil­yon Er­me­ni na­sıl ölür? Na­sıl kat­li­ama ma­ruz ka­lır? Bun­lar şi­şi­ril­miş ra­kam­lar­dır. Eğer özür di­le­mek öl­çüy­se; Tür­ki­ye’nin muh­te­lif böl­ge­le­rin­de or­ta­ya çı­ka­rı­lan top­lu me­zar­lar­dan kim özür di­le­ye­cek!” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT