BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uyumak istiyorum

Uyumak istiyorum

Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel, ma­li kriz se­be­biy­le da­ha faz­la din­len­me ve uy­ku­ya ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu söy­le­di.Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel, ma­li kriz se­be­biy­le da­ha faz­la din­len­me ve uy­ku­ya ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Mer­kel, ARD te­le­viz­yo­nu­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ge­le­cek yıl için di­le­ği­nin ne ol­du­ğu­nun so­rul­ma­sı­na kar­şı­lık, “Her za­man bir par­ça din­le­ne­bil­miş ol­mak is­ti­yo­rum” de­di. Din­len­me­nin ken­di­si için hiç de ko­lay ol­ma­dı­ğı­na işa­ret eden Mer­kel, sa­at­ler­ce sü­ren top­lan­tı­lar sı­ra­sın­da da sık sık te­miz ha­va­ya çık­ma ih­ti­ya­cı duy­du­ğu­nu, in­sa­nın ka­fa­sı­nı bo­şalt­mak için sık­ça do­ğa­ya çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT