BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eryılmaz hakkında suç duyurusu

Eryılmaz hakkında suç duyurusu

CHP, Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Er­yıl­maz ile yol­la­rı­nı ayır­dı. Rüş­vet al­mak­la suç­la­dı­ğı CHP’li Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri­ni “yam­yam” ola­rak ni­te­len­di­ren Er­yıl­maz, par­ti ge­nel mer­kez yö­ne­ti­mi­nin he­de­fi ha­li­ne gel­miş­ti.> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA CHP, Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Er­yıl­maz ile yol­la­rı­nı ayır­dı. Rüş­vet al­mak­la suç­la­dı­ğı CHP’li Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri­ni “yam­yam” ola­rak ni­te­len­di­ren Er­yıl­maz, par­ti ge­nel mer­kez yö­ne­ti­mi­nin he­de­fi ha­li­ne gel­miş­ti. Er­yıl­maz ile il­gi­li so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­ran CHP, id­di­ala­rı cid­di bu­lun­ca An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma ka­ra­rı al­dı. CHP Ge­nel Say­ma­nı ve Ba­sın Söz­cü­sü Mus­ta­fa Öz­yü­rek, id­di­ala­rı araş­tır­mak­la gö­rev­li ko­mis­yo­nun ra­po­ru­nu ta­mam­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu ra­por­da ay­dın­la­tıl­ma­sı ge­re­ken önem­li id­di­alar ve usul­süz­lük­ler ol­du­ğu tes­pit edil­di­ğin­den, Mer­kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu­muz­ca, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­sı­na ve ay­rı­ca il­gi­li­ler hak­kın­da di­sip­lin iş­lem­le­ri­nin baş­la­tıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir” de­di. İlk de­fa Ka­nal 7 te­le­viz­yo­nu ta­ra­fın­dan 25 Ey­lül 2008 ta­ri­hin­de ana ha­ber bül­te­nin­de ya­yın­la­nan giz­li te­le­fon ka­yıt­la­rın­da, CHP’li Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Er­yıl­maz, be­le­di­ye­de­ki rüş­vet çar­kı­nı ör­nek­le­riy­le açık­la­mış ve CHP’li be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­nin rüş­vet bas­kı­sı al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­miş­ti. Ye­rel se­çim­ler ön­ce­sin­de ko­mis­yon ka­ra­rı­nın apar to­par açık­lan­ma­sı, si­ya­set çev­re­ler­de çe­şit­li yo­rum­la­ra yol aç­tı. Si­ya­si ku­lis­ler­de, be­le­di­ye baş­ka­nı Er­yıl­maz’ın per­for­man­sın­dan mem­nun ol­ma­yan par­ti yö­ne­ti­mi­nin baş­ka bir aday gös­ter­mek için bu yo­la baş­vur­du­ğu be­lir­ti­lir­ken, Çan­ka­ya hal­kı na­za­rın­da pres­tij kay­be­den CHP’nin ye­ni bir se­çim ham­le­si ola­rak ko­nu­şu­lu­yor. En güç­lü id­di­a ise, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’in CHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’yla te­le­viz­yon­da­ki tar­tış­ma­sın­da Er­yıl­maz’la il­gi­li rüş­vet bel­ge­si­ni açık­la­ya­ca­ğı yö­nün­de­ki söz­le­ri ol­du.
Kapat
KAPAT