BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kürsü ne demektir?

Kürsü ne demektir?

Su­al: Ate­ist di­yor ki: Âyet-el kür­si’de, (Al­lah’ın kür­sü­sü) ol­du­ğu bil­di­ri­li­yor. Bu­nun an­la­mı ne­dir? CE­VAP: O âye­tin mea­li şöy­le­dir:Su­al: Ate­ist di­yor ki: Âyet-el kür­si’de, (Al­lah’ın kür­sü­sü) ol­du­ğu bil­di­ri­li­yor. Bu­nun an­la­mı ne­dir? CE­VAP: O âye­tin mea­li şöy­le­dir: (Gök­ler­de ve yer­de ne var­sa hep­si Onun­dur. Onun iz­ni ol­ma­dan kim şe­fa­at ede­bi­lir? On­la­rın [kul­la­rın] geç­miş­te ne iş­le­dik­le­ri­ni ve ge­le­cek­te ne iş­le­ye­cek­le­ri­ni bi­lir. Kul­lar ise, Onun di­le­di­ği ka­da­rın­dan baş­ka, il­min­den hiç­bir şey kav­ra­ya­maz­lar. Onun kür­sü­sü [sal­ta­na­tı, kud­re­ti] gök­le­ri ve ye­ri kap­la­dı. Gök­le­ri ve ye­ri ko­ru­mak, gö­zet­mek, Ona hiç zor­luk ver­mez. O, çok yü­ce ve çok bü­yük­tür.) [Be­ka­ra 255] Âye­tin de­va­mın­da, (Gök­le­ri, ye­ri ko­ru­yup gö­zet­mek ona zor­luk, ağır­lık ver­mez) bu­yu­ru­lu­yor. De­mek ki kür­si, bu işi ko­ru­yup gö­zet­me kud­re­ti­dir. Ya­ni onun sal­ta­na­tı, gü­cü, kud­re­ti de­mek­tir. HAZ­RET-İ NUH’UN GE­Mİ­Sİ Su­al: Ate­ist di­yor ki: Nuh’un ge­mi­si­ne, 6 mil­yon hay­van tü­rü, her tür­den de bi­rer çift na­sıl sığ­dı? CE­VAP: Bu hay­van tür­le­ri için­de, bit, pi­re, si­nek gi­bi kü­çük hay­van­lar ço­ğun­luk­tay­dı. Bü­yük hay­van­lar bil­di­ği­miz hay­van­lar­dır. On­la­rın sa­yı­sı da yü­zü geç­mez. Ge­mi çok bü­yük­tü, ay­lar­ca, hat­ta yıl­lar­ca imal edil­di. 6 de­ğil, 12 mil­yon hay­van tü­rü­nü bi­le içi­ne ala­cak ka­pa­si­te­dey­di. İB­LİS ME­LEK Mİ, CİN Mİ? Su­al: Ate­ist di­yor ki: Kehf su­re­si 50. âyet­te, İb­lis için, hem me­lek, hem de cin de­ni­yor. Bu na­sıl müm­kün olu­yor? CE­VAP: Öy­le yaz­mı­yor. O âyet-i ke­ri­me­nin mea­li şöy­le­dir: (Me­lek­le­re, Âdem’e sec­de edin de­miş­tik. İb­lis’ten baş­ka hep­si sec­de et­miş­ti. O, cin­ler­den idi. Rab­bi­nin em­ri­nin dı­şı­na çık­tı. ) [Kehf 50] Ateş­ten ya­ra­tı­lan İb­lis, nur­dan ya­ra­tı­lan me­lek­le­re ho­ca­lık edi­yor­du. Me­lek­ler top­lu­lu­ğun­da ol­du­ğu için, (Bu top­lu­lu­ğa, sec­de edin em­ri ver­dik, cin ta­ife­sin­den olan İb­lis, sec­de et­me­di) de­ni­yor. ZA­LİM­LER VE Hİ­DA­YET Su­al: Ate­ist di­yor ki: Mai­de su­re­si 51. âye­tin­de, (Al­lah, za­lim­ler top­lu­lu­ğu­na hi­da­yet ver­mez) de­ni­yor. Ta­if, za­lim­ler top­lu­lu­ğuy­du. Pey­gam­be­ri taş­la­mış­lar­dı; fa­kat Al­lah on­la­ra hi­da­yet ver­di. Bu te­zat de­ğil mi? CE­VAP: Za­lim­ler top­lu­lu­ğu­na, zu­lüm­le­ri de­vam eder­ken hi­da­yet ver­mez; ama zul­mü bı­ra­kın­ca za­lim ol­mak­tan kur­tu­lur. Zul­mü bı­rak­tı­lar, tev­be et­ti­ler, taş­la­dı­ğı­mı­za piş­man ol­duk de­di­ler, af di­le­di­ler ve Müs­lü­man ol­mak­la şe­ref­len­di­ler. Bir ate­ist de, yıl­lar­ca Al­lah’a kar­şı ta­kın­dı­ğı tav­rı bı­ra­kır­sa, iman eder­se, o da te­miz bir Müs­lü­man olur. >> Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT