BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sevabı hemen verilen iyilik

Sevabı hemen verilen iyilik

İs­lam bü­yük­le­ri, ve­fa­lı kim­se­ler­di. Ak­ra­ba­la­rı­nı, dost­la­rı­nı, ar­ka­daş­la­rı­nı unut­maz gö­rüş­me­le­rin­de din­le­ri­ne, iman­la­rı­na bir za­rar gel­mi­yor­sa bun­lar­la ir­ti­ba­tı kes­mez­ler­di.İs­lam bü­yük­le­ri, ve­fa­lı kim­se­ler­di. Ak­ra­ba­la­rı­nı, dost­la­rı­nı, ar­ka­daş­la­rı­nı unut­maz gö­rüş­me­le­rin­de din­le­ri­ne, iman­la­rı­na bir za­rar gel­mi­yor­sa bun­lar­la ir­ti­ba­tı kes­mez­ler­di. Re­su­lul­lah aley­his­se­lam, sı­la-i rah­min, ki­şi­yi Al­la­hın rah­me­ti­ne yak­laş­tır­dı­ğı­nı ve ce­hen­nem­den uzak­laş­tır­dı­ğı­nı be­yan bu­yur­muş­tur. Yi­ne Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki: - Sı­la-i ra­him ka­dar, se­va­bı ça­buk ve­ri­len bir iyi­lik da­ha yok­tur. Zul­met­mek ve sı­la-i rah­mi terk et­mek öy­le bi­rer gü­nah­tır ki, Al­lah on­la­rı iş­le­yen­le­ri, he­men bu dün­ya­da ce­za­lan­dı­rır. Ay­rı­ca ahi­ret için de azap ha­zır­lar. Al­lah ta­ra­fın­dan ce­za­la­rı he­men ve­ril­me­ye on­lar­dan da­ha la­yık yok­tur. Bir de­fa­sın­da Pey­gam­be­ri­mi­ze bir adam ge­le­rek sor­du: - Ya Re­su­lal­lah, be­nim ak­ra­ba­la­rım, ya­kın­la­rım var. Ben on­la­rı zi­ya­ret edi­yo­rum, fa­kat on­lar ba­na zul­me­di­yor­lar. Ben on­la­ra iyi­lik edi­yo­rum, on­lar ba­na kö­tü­lük edi­yor­lar. Ben de on­la­ra ay­nen mu­ka­be­le ede­yim mi? Pey­gam­be­ri­miz bu­yur­du ki: - Ha­yır! O tak­dir­de ara­nız­da fark kal­maz. Zi­ra sen böy­le dav­ran­dı­ğın müd­det­çe, Al­la­hın yar­dı­mı sen­den as­la ke­sil­mez. Üç şey, cen­net eh­li­nin ah­lâ­kın­dan­dır. Bun­lar yal­nız şe­ref­li ki­şi­ler­de bu­lu­nur: 1- Ken­di­si­ne kö­tü­lük ede­ne iyi­lik et­mek, 2- Ken­di­si­ne zul­me­de­ni af­fet­mek, 3- Ken­di­si­ni mah­rum ede­ne bol bol ver­mek. Pey­gam­ber efen­di­miz, “Ak­ra­ba zi­ya­re­ti yap­ma­yan kim­se­le­rin bu­lun­du­ğu ye­re rah­met me­lek­le­ri gel­mez.“ bu­yur­muş­tur. O hâl­de, ak­ra­ba­sı­nı zi­ya­ret, o kim­se­nin di­ni­ne bir za­rar ver­me­ye­cek­se, ak­ra­ba­sı bo­zuk inanç­lı bi­ri de­ğil ise, he­men bu gi­di­şe son ver­me­si, iş­le­di­ği bu ha­ta­dan ötü­rü Al­lah­tan mag­fi­ret di­le­me­si ve bağ­la­rı ko­par­mış ol­du­ğu ak­ra­ba­sı­nı zi­ya­ret et­me­si ge­re­kir. Al­la­hü teâ­lâ bu­yur­du ki: “Ey in­sa­noğ­lu, ma­lın ile ak­ra­ba ve ya­kın­la­rı­nı zi­ya­ret et! Eğer ma­lın­da cim­ri­lik ya­pa­rak on­la­ra bir şey gö­tür­mez­sen, ya­hut on­la­ra ve­re­cek ka­dar bir şe­yin ol­maz­sa, o tak­dir­de hiç de­ğil­se ayak­la­rın­la yü­rü­ye­rek on­la­ra zi­ya­ret­te bu­lun.” > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT