BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sadaka taşları

Sadaka taşları

Torun­la­rı ol­mak­la şe­ref­len­di­ği­miz de­de­le­ri­miz, in­san­lar ta­ra­fın­dan bi­li­nip övül­me­yi umur­sa­ma­dık­la­rın­dan; ba­zı gü­zel iş­le­ri­nin kay­dı­nı bi­le tut­ma­mış­lar... Hat­ta öy­le iş­ler ki bun­lar (böy­le bir şe­yin müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ni bi­le) şim­di­ler­de pek ço­ğu­mu­zun ka­fa­sı al­mı­yor!Torun­la­rı ol­mak­la şe­ref­len­di­ği­miz de­de­le­ri­miz, in­san­lar ta­ra­fın­dan bi­li­nip övül­me­yi umur­sa­ma­dık­la­rın­dan; ba­zı gü­zel iş­le­ri­nin kay­dı­nı bi­le tut­ma­mış­lar... Hat­ta öy­le iş­ler ki bun­lar (böy­le bir şe­yin müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ni bi­le) şim­di­ler­de pek ço­ğu­mu­zun ka­fa­sı al­mı­yor! * Sa­da­ka ta­şı, ma­lum; içi gö­rün­me­ye­cek ka­dar yük­sek, ten­ha bir yer­de di­ki­li du­ran, te­pe­si çu­kur, ge­nel­lik­le yu­var­lak sü­tun­la­rın is­mi­dir. Ve ce­mi­yet için­de­ki yar­dım­laş­ma­nın gös­ter­ge­si­dir. Yar­dım yap­mak is­te­yen­ler, sa­da­ka ta­şı­nın çu­ku­ru­na pa­ra ko­yar... Fa­kir­ler, yol­cu­lar, muh­taç­lar da ih­ti­yaç mik­ta­rı­nı alıp faz­la­sı­nı ora­da bı­ra­kır... Şim­di biz­ler... Ya­ni sa­da­ka taş­la­rı­nın ken­di­si­ni ça­lan­lar... Is­sız bir ka­ran­lı­ğa pa­ra bı­ra­kıl­ma­sı­nı ger­çek­ten an­la­ya­bi­li­yor mu­yuz? * “Sa­da­ka taş­la­rı” baş­lı­ğı al­tın­da epey ka­yıt bu­lu­na­bi­li­yor ar­tık, araş­tır­mak­ta da fay­da var. Fa­kat ben baş­ka bir ko­nu için ya­zı­yo­rum bu ya­zı­yı... Yıl­lar­ca hep şu­nu duy­duk: Yar­dım böy­le giz­li ya­pıl­dı­ğı için fa­kir ren­ci­de edil­me­miş olu­yor. Çün­kü yar­dım al­dı­ğı­nı kim­se gör­mü­yor... Doğ­ru bu. Ama be­nim zih­nim­de be­li­ren bun­dan da baş­ka bir nok­ta. O da şu: Yar­dım ede­nin sa­mi­mi­ye­ti ki, bu­na ih­lâs di­yor­lar. Ya­ni iyi­li­ği (bi­ri­le­ri gör­sün di­ye de­ğil) sa­de­ce Al­lah rı­za­sı için yap­mak... Sa­da­ka taş­la­rı­na pa­ra bı­ra­kan kim­se­yi, pa­ra­yı alan kim­se gör­mü­yor. Alan, ve­re­ni ta­nı­ma­dı­ğı için bir min­net söz ko­nu­su de­ğil... Ver­di­ği bel­li ol­ma­dı­ğı için ve­ren­de de bir ki­bir söz ko­nu­su de­ğil... * Bu ya­zı­yı, sa­de­ce şu­nu dü­şü­ne­rek yaz­dım: Yar­dım yap­mak is­te­yen kim­se ken­di­si­ni öy­le giz­le­mek zo­run­da ki, bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan gö­rü­lüp ta­nı­nır­sa; sa­da­ka ta­şı­na pa­ra al­mak için git­ti­ği bi­le zan­ne­di­le­bi­lir! Sa­da­ka ta­şı iş­te or­da, or­ta­da... Ama ona pa­ra koy­mak da, on­dan pa­ra al­mak ka­dar ter dök­tü­rü­yor ada­ma, me­su­li­yet is­ti­yor!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT