BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Ame­ri­ka­lı pi­lot uçak­la­rı ile övü­nü­yor; “-Me­se­la be­nim kul­lan­dı­ğım uçak 750 ki­şi ve bir de beyz­bol ta­kı­mı alı­yor...” Rus pi­lot on­dan aşa­ğı kal­mı­yor;Ame­ri­ka­lı pi­lot uçak­la­rı ile övü­nü­yor; “-Me­se­la be­nim kul­lan­dı­ğım uçak 750 ki­şi ve bir de beyz­bol ta­kı­mı alı­yor...” Rus pi­lot on­dan aşa­ğı kal­mı­yor; “-O da bir şey mi?... Bi­zim uçak 800 ki­şi, ay­rı­ca 5 fut­bol ta­kı­mı alı­yor...” Sı­ra Te­mel’e ge­lin­ce “Ar­ka­daş­lar” di­yor; “-Bi­zim uçak­lar si­zin­ki­ler­den bü­yük mü bi­le­mi­yo­rum... Ama ge­çen İs­tan­bul-Sin­ga­pur se­fe­ri­ni ya­par­ken uça­ğın or­ta bö­lü­mün­den tu­haf ses­ler gel­di... Hos­te­se, ‘Git bir ba­kı­ver, ne olu­yor’ de­dim... Mo­to­sik­le­te at­la­yıp git­ti, ya­rım sa­at son­ra ‘Her şey nor­mal’ di­ye gel­di... Son­ra yar­dım­cı pi­lo­tu­ma ‘Kuy­ruk ta­ra­fı­na bir ba­kı­ver, bel­ki ses ora­dan ge­li­yor­dur’ de­dim... Ara­ba­ya at­la­yıp git­ti, bir sa­at son­ra dön­dü ve ‘Önem­li bir şey yok kap­ta­nım’ de­di... Me­ğer tu­va­le­tin pen­ce­re­si açık kal­mış, içe­ri­ye bir Boe­ing 767 gir­miş, lam­ba­nın et­ra­fın­da dö­nüp du­ru­yor...” tuzaktan kumanda (...SHOW TV - 6 Pas) ME­LİH GÜ­MÜŞ­BI­ÇAK: Cü­neyt Ça­kır na­sıl bir ha­kem ho­cam?... AH­MET ÇA­KAR: İyi in­san ol­mak ay­rı, iyi ha­kem ol­mak ay­rı... ME­LİH GÜ­MÜŞ­BI­ÇAK: Siz ya­kın­dan ta­nı­yor­su­nuz ken­di­si­ni?... AH­MET ÇA­KAR: Pı­rıl pı­rıl bir ço­cuk, ama yüz­göz ol­mam... *** (...FOX TV - Tri­bün Ate­şi) AD­NAN AY­BA­BA: Oğuz Sar­van di­yor ki; ha­kem­le­ri­miz gör­dü­ğü­nü ça­lı­yor... Ha­kem­ler di­yor ki; gör­dü­ğü­mü­zü ça­lı­yo­ruz... Me­tin Şen­türk ne ça­lı­yor pe­ki? *** AH­MET ÇA­KAR: Cis­se Be­şik­taş’a ner­den gel­di?... ME­LİH GÜ­MÜŞ­BI­ÇAK: Fran­sa’dan gel­di ho­cam... AH­MET ÇA­KAR: Bo­bo ner­den gel­di?... ME­LİH GÜ­MÜŞ­BI­ÇAK: Bo­bo kum­da oy­nu­yor­du... *** (...FOX TV - Tri­bün Ate­şi) BÜ­LENT ÜL­GEN: Se­yir­ci­miz di­yor ki; Ad­nan Ay­ba­ba gün­lük ha­va tah­mi­ni ya­pa­bi­lir mi?... Ne der­se ter­si­ni gi­ye­ce­ğim... bizimkiler... (...Acil du­rum ko­nuş­ma­la­rı - Bel­ki de 165) TA­LİP: Öy­le de olur, be­nim de­di­ğim gi­bi da­ha iyi... ÖMER FA­RUK: Ha­di ha­di... Kı­vır ka­zı yan­ma­sın!... ... CEM: Ka­fa­nı koy yat iş­te... ALİ: Abi ben öy­le her yer­de ya­ta­mam, be­nim ev­de­ki yas­tık­la­rın hep­si kuş eti!... ... EMİN: Ba­ka­yım ki­min fil­mi o?... SER­DAR: Yav var ya meş­hur film; Bü­yü­cü­le­rin Efen­di­si... iğ­ne­lik... > ÇARKIFELEK Bunalımlar gördüğüm, Bilinen sebeplerden... Çözülür mü kördüğüm, Herkes derse illâ ben? Kriz tamahkârlıktır, Huzûr ise adâlet... İnsan sosyal varlıktır, Paylaşmak medeniyet! Ben önce ben yine ben, Diyenler huzûr bulmaz... Çarkı ayarsız dönen, Dünya dertten kurtulmaz! (...Se­fa Ko­yun­cu) hayata dair Yaşlısın deseler de bana, inanmam aynalara, Gençlik ve sen aynı yaştasınız ya... Ama zamanın yol yol izler açtığını görürüm de sende, Anlarım, er geç bana da gelip çatacak ölüm... Seni baştan ayağa saran şu güzellik var ya, Yüreğimin en gösterişli örtüsü de o işte benim... Göğsünde yaşadıkça yüreğim, yüreğinse bende attıkça, Kim der ki, nasıl diyebilir ki, senden yaşlıyım?... Yeni doğmuş yavruyu sakınır gibi ebesi, Taşıdığım yüreğin üstüne ben nasıl titreyeceksem... Nasıl sakınacaksam kendimi, kendim için değil, senin için; Öyle sakın işte sen de kendini, ey sevdiğim... Geri gelir sanma yüreğin, benim yüreğim öldükten sonra; Bana vermiştin onu, unutma, geri almamak üzere bir daha... (...William Shakespeare) te­be­şir to­zu “-Sev­gi ne ka­dar bü­yük­se ke­de­ri de o ka­dar bü­yük ola­cak­tır...” (...Spi­no­za) bir film di­ya­lo­ğu! “-Hayatta önemli olan ne umduğunuz ya da ne hak ettiğiniz değil... Önemli olan ne aldığınız...” (...Magnolia filminden)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT