BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya normalleştiğinde biz yükseliriz

Dünya normalleştiğinde biz yükseliriz

IMF ile ge­li­nen nok­ta­da ted­bir bü­yük­lü­ğü ko­nu­sun­da bir an­laş­ma bu­lun­du­ğu­nu ifa­de eden Ba­kan Şim­şek, “Dün­ya nor­mal­leş­ti­ğin­de Tür­ki­ye çok cid­di bir çı­kış ya­ka­la­ya­cak” de­diHa­zi­ne­den So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, IMF ile ge­li­nen nok­ta­da ted­bir bü­yük­lü­ğü ko­nu­sun­da üç aşa­ğı, beş yu­ka­rı bir an­laş­ma­nın ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, IMF he­ye­ti­ni ocak ayı ba­şın­da Tür­ki­ye’ye da­vet ede­ce­ği­ni bil­dir­di. An­tal­ya Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 18. Ak­de­niz Top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Şim­şek, “Dün­ya­nın 100 yıl­da bir kar­şı­laş­tı­ğı çok cid­di bir eko­no­mik kri­zi ya­şı­yo­ruz. Hü­kü­met ola­rak 2007 yı­lın­dan be­ri bu kri­zi ön­gör­müş­tük. Bu se­bep­le ener­ji, is­tih­dam­da ver­gi yük­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı, sos­yal gü­ven­lik re­for­mu ile Ar-Ge ile ku­rum­lar ver­gi­si in­di­rim­le­ri yap­tık. Kriz­de Tür­ki­ye cid­di bi­çim­de yö­ne­til­di. Yan­sı­ma­la­rı­nı uzun dö­nem­de gö­rürüz” de­di. IMF İLE AN­LAŞ­MA TA­MAM An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı Ke­mal Öz­gen’in “IMF ile sür­dü­rü­len gö­rüş­me­ler­de an­laş­ma sağ­lan­dı mı?” so­ru­su­nu ce­vap­la­yan Ba­kan Şim­şek, “IMF ile Tür­ki­ye ara­sın­da stand-by an­laş­ma­sı ma­yıs ayın­da bit­ti, Tür­ki­ye bu­nu ba­şa­rıy­la ta­mam­la­dı. Ye­ni an­laş­ma için baş­lan­gıç ile bu­gün ge­li­nen nok­ta­da, ted­bir­ler ba­kı­mın­dan üç kat fark var. IMF’nin ge­le­nek­sel ted­bir yak­la­şı­mı de­ğiş­ti. IMF ile ge­li­nen nok­ta­da da ted­bir bü­yük­lü­ğü ko­nu­sun­da üç aşa­ğı beş yu­ka­rı bir an­laş­ma var. Ocak ayın­da ken­di­le­ri­ni da­vet et­tik. En azın­dan bu gö­rüş­me­le­rin bi­ti­ril­me­si­ni ümit edi­yo­ruz” de­di. Tür­ki­ye’de fi­nans şir­ket­le­ri­nin kri­ze sağ­lam gir­di­ği­ni, güç­lü mar­ka­lar bu­lun­du­ğu­nu da di­le ge­ti­ren Şim­şek, re­form­lar sa­ye­sin­de, dün­ya nor­mal­leş­me­ye gir­di­ğin­de Tür­ki­ye’nin hız­lı bir çı­kış sey­rin­de ola­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Çok cid­di re­form­lar yap­tık­la­rı­nı, bun­la­rın de­vam ede­ce­ği­ni, Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu re­for­mu­nun gün­dem­de ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ba­kan Şim­şek, “AB re­form­la­rı­na ön­ce­lik ve­re­ce­ğiz. Plan için­de yo­lu­mu­za de­vam ede­ce­ğiz. AB ile far­kı ka­pa­ta­ca­ğız. Ener­ji ve gı­da gi­bi ko­nu­lar­da Tür­ki­ye’nin bu kri­zi fır­sa­ta çe­vir­me­me­si için bir se­bep gö­re­mi­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT