BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hiç kim­se is­te­ye­rek iş­çi çı­kar­maz

Hiç kim­se is­te­ye­rek iş­çi çı­kar­maz

Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer çağ­la­yan, Mil­li Pro­dük­ti­vi­te Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği “Yı­lın Ve­rim­li İş­çi-İş­ve­ren, İş Ka­dı­nı ve İş Ada­mı” tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer çağ­la­yan, Mil­li Pro­dük­ti­vi­te Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği “Yı­lın Ve­rim­li İş­çi-İş­ve­ren, İş Ka­dı­nı ve İş Ada­mı” tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. “Biz çok kriz­ler gör­dük. Al­lah bi­zi baş­ka­la­rın­dan esir­ge­sin... Hiç­bir yer­de, kriz in­di­ği yer­de kal­ma­mış­tır. Bu­ra­dan da çı­ka­ca­ğız” di­yen Çağ­la­yan, kriz­de ve­rim­li­li­ği, ‘ol­maz­sa ol­maz’lar­dan say­dı. Kriz se­be­biy­le iş­çi çı­kar­ma­la­rı­na işa­ret eden Ba­kan Çağ­la­yan, “Es­ki bir iş­ve­ren, es­ki bir sa­na­yi­ci ve bu­gün bir si­ya­set­çi ola­rak şu­nu çok net ifa­de edi­yo­rum ki hiç­bir iş­ve­ren be­ra­ber ka­zan­dı­ğı, be­ra­ber ay­nı ka­de­ri pay­laş­tı­ğı, be­ra­ber üzül­dü­ğü, be­ra­ber se­vin­di­ği, be­ra­ber ça­lış­tı­ğı bir iş­çi­si­ni is­te­ye is­te­ye iş­ten çı­kar­maz. Çı­kart­ma­ya­ca­ğı­nı da bi­li­yo­rum. Bu yol­lar­da be­ra­ber yü­rü­dük, in­şal­lah iş­çi­siy­le iş­ve­re­niy­le be­ra­ber yü­rü­me­ye de­vam ede­ce­ğiz” de­di. VE­RİM­Lİ­LİK ÖDÜL­LE­Rİ VE­RİL­Dİ Ba­kan Çağ­la­yan, ta­sa­rım ve mo­da ala­nın­da­ki ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı 1 Ta­sa­rım A.Ş.’den Ba­har Kor­çan’a yı­lın iş ka­dı­nı, teks­til sek­tö­rün­de­ki ba­şa­rı­la­rı se­be­biy­le Do­mi­no Teks­til’den Umut Oran ile in­şa­at sek­tö­rün­de­ki yük­sek ih­ra­cat per­for­man­sıy­la AFS Bo­ru’dan Ze­ki Poy­raz’a yı­lın iş ada­mı ödü­lü­nü ver­di. 3. Ha­va İk­mal Ba­kım Mer­ke­zin­de gö­rev­li Mus­ta­fa Ray­laz da yı­lın iş­çi­si ödü­lü­ne hak ka­zan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT