BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2. el oto­da no­ter ucuz­lu­ğu

2. el oto­da no­ter ucuz­lu­ğu

İkin­ci el oto­la­rın sa­tış ve de­vir iş­lem­le­ri­ne ara­cı­lık eden no­ter­ler, 1 Ocak 2009’dan iti­ba­ren dev­re­den çı­ka­rı­lı­yor.> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA İkin­ci el oto­la­rın sa­tış ve de­vir iş­lem­le­ri­ne ara­cı­lık eden no­ter­ler, 1 Ocak 2009’dan iti­ba­ren dev­re­den çı­ka­rı­lı­yor. Res­mi Ga­ze­te’ye ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren ka­rar­la, araç­la­rın sa­tış ve de­vir­le­ri­ne iliş­kin mad­de­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le de iş­lem­le­rin no­ter­den ya­pıl­ma­sı mec­bu­ri­ye­ti kal­dı­rı­lı­yor. Araç­la­rın her çe­şit sa­tış ve de­vir­le­ri­nin, araç sa­hi­bi adı­na dü­zen­len­miş tes­cil bel­ge­si esas alı­na­rak, tra­fik tes­cil şu­be ve­ya bü­ro­la­rın­da­ki il­gi­li me­mur­lar ta­ra­fın­dan si­ci­li­ne iş­le­ne­rek ya­pıl­ma­sı ku­ra­lı ge­ti­ri­li­yor. Bu iş­lem­ler kar­şı­lı­ğın­da em­ni­yet­te her­han­gi bir üc­ret alın­ma­ya­cak. 8 Tem­muz 2008 ta­rih­li yö­net­me­lik­le ilk de­fa tes­ci­li ya­pı­la­cak araç­lar­da il­gi­li tes­lim iş­le­mi­nin il­gi­li güm­rük ve ver­gi da­ire­si­ne bil­di­ril­me­si için ön­gö­rü­len sü­re de 3 gün­den 15 gü­ne çı­ka­rı­lı­yor. No­ter­le­rin dev­re­den çı­ka­rıl­ma­sıy­la araç­lar, do­lay­lı ola­rak 300- 750 YTL ara­sın­da ucuz­la­ya­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT