BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trichet: Tedbirleri küçümsemeyin iyileşme yeni yılda başlayacak

Trichet: Tedbirleri küçümsemeyin iyileşme yeni yılda başlayacak

Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Je­an-Cla­ude Tric­het, pi­ya­sa­la­rın, hü­kü­met­le­rin ve mer­kez ban­ka­la­rı­nın kri­ze kar­şı al­dı­ğı ted­bir­le­ri kü­çüm­se­di­ği­ni söy­le­di.Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Je­an-Cla­ude Tric­het, pi­ya­sa­la­rın, hü­kü­met­le­rin ve mer­kez ban­ka­la­rı­nın kri­ze kar­şı al­dı­ğı ted­bir­le­ri kü­çüm­se­di­ği­ni söy­le­di. Pa­ris’te dü­zen­le­nen top­lan­tı­da ko­nu­şan Tric­het, Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de dev­let eliy­le ha­zır­la­nan bü­yük eko­no­mik des­tek prog­ram­la­rı ve mer­kez ban­ka­la­rın­dan ge­len fa­iz in­di­rim­le­ri­nin ar­dın­dan, ban­ka­la­ra­ra­sı fa­iz oran­la­rı­nın ge­çen haf­ta­lar­da azal­dı­ğı­nı, an­cak hâ­lâ de­vam eden güç­lü ge­ri­lim­ler bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. “Fi­nans çev­re­le­ri, alı­nan ka­rar­la­rın ta­şı­dı­ğı çok bü­yük öne­mi kü­çüm­sü­yor­lar” di­yen Tric­het, ey­lül or­ta­sın­da pi­ya­sa­lar­da olu­şan şüp­he ve gü­ven­siz­lik or­ta­mın­dan ban­ka­la­rın hâ­l⠓çok et­ki­len­mek­te ol­duk­la­rı­nı” be­lirt­ti. Tric­het, “Pi­ya­sa­lar için 2009’da en önem­li de­ğer ola­cak gü­ve­nin tek­rar te­sis edil­di­ği­ne da­ir işa­ret­ler gö­rü­lü­yor. Ge­le­cek zor­lu ay­lar­da bü­tün li­der­ler­den so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni is­ti­yo­rum” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT