BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sultanlar şehri Fatih

Sultanlar şehri Fatih

Emi­nö­nü il­çe­si­nin lağ­ve­dil­me­siy­le ta­ri­hî ya­rı­ma­da, bü­tün sur içi, Fa­tih ol­du. As­lın­da tek ba­şı­na Fa­tih de­mek de doğ­ru de­ğil. Fa­tih Sul­tan den­me­si, is­min bu şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si ge­re­kir. Şu ân Fa­tih, İs­tan­bul’un coğ­raf­ya ola­rak da nü­fus ola­rak da en bü­yük mer­kez­le­rin­den bi­ri.Emi­nö­nü il­çe­si­nin lağ­ve­dil­me­siy­le ta­ri­hî ya­rı­ma­da, bü­tün sur içi, Fa­tih ol­du. As­lın­da tek ba­şı­na Fa­tih de­mek de doğ­ru de­ğil. Fa­tih Sul­tan den­me­si, is­min bu şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si ge­re­kir. Şu ân Fa­tih, İs­tan­bul’un coğ­raf­ya ola­rak da nü­fus ola­rak da en bü­yük mer­kez­le­rin­den bi­ri. İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti. Bu­ra­da asıl baş­kent Fa­tih. Çün­kü. 36 Os­man­lı Sul­ta­nı­nın 29’u Fa­tih’te. Top­ka­pı Sa­ra­yı, ar­ke­olo­ji Mü­ze­si, Türk ve İs­lam Eser­le­ri Mü­ze­si, Hat Mü­ze­si, Aya­sof­ya, Sul­tan Ah­med, Be­ya­zıd, Sü­ley­ma­ni­ye, Fa­tih, Ya­vuz Se­lim, Hır­ka­yı Şe­rif, Ka­ri­ye Ca­mi­le­ri, Ye­re­ba­tan Sar­nı­cı, Da­rüş­şa­fa­ka, Os­man­lı Ne­za­ret­le­ri, Sim­keş­ha­ne, Sur­lar, Ye­di­ku­le Zin­dan­la­rı, Pat­rik­ha­ne, İs­tan­bul Vi­la­ye­ti, İBB, İs­tan­bul Em­ni­ye­ti, Di­ki­li­taş, Çem­ber­li­taş, Be­ya­zıd Ku­le­si, Kız­ta­şı, Sul­ta­nah­med Çeş­me­si, Al­man Çeş­me­si, Ve­fa Hz.le­ri, Meh­med Emin To­ka­di Hz.le­ri, Ah­med Cev­det Pa­şa, Ah­med Mid­hat Efen­di, Ga­zi­os­man­pa­şa, Ye­di Emir­ler, Ka­zas­ker Ah­med Ra­şid Efen­di, on­lar­ca Şeyh’ül İs­lam, Mi­mar Si­nan, Sa­raç­ha­ne Ge­çi­di, Bâb-ı âli, Sü­ley­ma­ni­ye, Ve­fa, Zey­rek, Ba­lat, Fe­ner, Ha­liç, Çar­şam­ba, Dra­man, Ko­ca­mus­ta­fa Pa­şa semt­le­ri, Mil­let Kü­tüp­ha­ne­si, köp­rü­ler, ba­lık­çı­lar, yo­kuş­lar, iniş­ler, Üni­ver­si­te­ler, has­ta­ne­ler, sa­ray, kül­li­ye, se­bil, ki­ta­be, eser, ka­bir, tür­be, ge­lin­lik­çi­ler, ah­şap ko­nak­lar, Hor­hor An­ti­ka­cı­lar Çar­şı­sı, ta­ri­hî ağaç­lar ve sa­yı­la­ma­ya­cak ka­dar çok eser, eser, eser... Hep­si­ni sı­ra­la­ma­ya say­fa­lar yet­mez, an­cak de­vâ­sâ ki­tap­lar bu­na ta­ham­mül ede­bi­lir. Fa­tih, İs­tan­bul’un. Fa­tih Tür­ki­ye’nin çe­yiz san­dı­ğı. Fa­tih sak­lı şe­hir. Fa­tih, İs­tan­bul’un sa­hi­bi­nin şeh­ri. Bir me­kân ne ka­dar mü­ba­rek­se o ka­dar has­sa­si­yet is­ter. Ora­da hiz­met, o ka­dar zor­dur. Fa­tih’in hâ­şâ ta­ma­mı de­ğil, bir ma­hal­le­si bir baş­ka mem­le­ket­te ol­sa dün­ya kül­tür ve tu­riz­mi­nin bir nu­ma­ra­lı ye­ri olur­du. Ehem­mi­ye­tin­den do­la­yı bu­ra­ya hiz­met ko­lay de­ğil. Yü­rek is­ter, bi­lek is­ter, aşk is­ter, ufuk is­ter. Son Emi­nö­nü be­le­di­ye baş­ka­nı Nev­zat Er, bi­ze gel­di. Fa­tih’e ta­li­bim, Emi­nö­nü’nde bir dö­nem hiz­met et­tim. Yap­tık­la­rım or­ta­da. Ora­da ka­zan­dı­ğım tec­rü­be­le­ri Fa­tih’te taç­lan­dı­ra­ca­ğım, 50 yıl­lık Fa­tih’li­yim di­yor. Çar­şam­ba pa­za­rı­nı il­kel şart­lar­dan kur­ta­ra­ca­ğı­nı söy­lü­yor. Fa­tih’in is­mi­ne ve ha­li­ne denk ha­le ge­le­ce­ği­ni va­ad edi­yor. Ha­yır­lı­sı­nı di­le­dik. Nev­zat Er’i tâ avu­kat­lı­ğa ye­ni baş­la­dı­ğı gün­ler­den be­ri ta­nı­rız. İs­ti­ka­met sa­hi­bi, sos­yal, ça­lış­kan bir ida­re­ci. Böy­le­si­ne muh­te­şem bir şeh­re, Sul­tan­lar şeh­ri­ne, Sul­tan Şeh­re, Pa­yi­tah­tı Ru­yi Ze­mi­ne, hiz­me­te ta­lip ol­ma­sı­nı tak­dir­le kar­şı­la­rız. Ka­dir Top­baş’la yo­la de­vam ka­ra­rı iyi ol­du. Dr. Top­baş, son 3.5 se­ne­de bu­nu çok hak et­ti. Nev­zat Er, Baş­kan­la da iyi an­la­şan bir isim. Mev­lam gö­re­lim ney­ler. Ney­ler­se gü­zel ey­ler. Ye­ter ki Fa­tih ka­zan­sın. Ye­ter ki Tür­ki­ye ka­zan­sın. İn­san­lar ge­çi­ci. Hiz­met­ler ka­lı­cı­dır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT