BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bo­lu Da­ğı’nda 4 ki­lo­met­re­lik araç kuy­ru­ğu

Bo­lu Da­ğı’nda 4 ki­lo­met­re­lik araç kuy­ru­ğu

Bolu Dağı tünelinde yoğun kar yağışı sebebiyle uzun kuyruklar meydana geldi. Abant yolunda virajı alamayan bir araç buzlu zeminde kayarak takla attı.Bolu Dağı tünelinde yoğun kar yağışı sebebiyle uzun kuyruklar meydana geldi. Abant yolunda virajı alamayan bir araç buzlu zeminde kayarak takla attı. Tüm yur­du et­ki­si al­tı­na alan so­ğuk ve ya­ğış­lı hava sert yü­zü­nü gös­ter­me­ye baş­la­dı. Bo­lu Da­ğı Tü­ne­li’nin İs­tan­bul-An­ka­ra yö­nü, yol­da­ki buz­lan­ma ne­de­niy­le bir TIR’ın kay­ma­sı so­nu­cu ula­şı­ma ka­pan­dı. Söz ko­nu­su gü­zer­gah­ta sey­re­den araç­lar, 4 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da kuy­ruk oluş­tur­du. Baş­kent­te ise ön­ce­ki gün ak­şam sa­at­le­rin­de baş­la­yan kar ya­ğı­şıy­la mad­di ha­sar­lı tra­fik ka­za­la­rı mey­da­na gel­di. İs­tan­bul’da da sa­bah sa­at­le­rin­de az da ol­sa yü­zü­nü gös­te­ren kar ya­ğı­şı tra­fi­ği olum­suz et­ki­le­di. Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ise iç ve do­ğu böl­ge­ler­de “kuv­vet­li buz­lan­ma ve don” uya­rı­sın­da bu­lu­na­rak özel­lik­le sü­rü­cü­le­rin dik­kat­li ol­ma­sı­nı is­te­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT