BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÜNİVERSİTE KAPISI HERKESE AÇILIYOR

ÜNİVERSİTE KAPISI HERKESE AÇILIYOR

3 sa­at­lik bir im­ti­han son­ra­sı üni­ver­si­te umut­la­rı yer­le bir olan yüz ­bin­ler­ce genç YÖK’ün ge­ti­re­ce­ği ye­ni­lik­ler­le ar­tık okul­lu ola­cakHer yıl 1 mil­yon­dan faz­la öğ­ren­ci üni­ver­si­te im­ti­han­la­rın­da ter dö­kü­yor. Fa­kat bun­lar­dan şans­lı olan­lar üni­ver­si­tey­e gi­re­bi­li­yor. Ge­ri ka­lan­lar her­han­gi bir mes­lek sa­hi­bi ola­ma­dan ha­ya­tın zor şart­la­rı­na atıl­mak zo­run­da ka­lı­yor. Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu (YÖK) Baş­ka­nı Prof. Dr. Yu­suf Zi­ya Öz­can 1.2 mil­yon li­se öğ­ren­ci­si­nin ya­şa­dı­ğı bu dra­mın ile­ri­ki yıl­lar­da son bu­la­ca­ğı müj­de­si­ni ver­di. Gö­re­ve gel­di­ğin­den be­ri YÖK ola­rak bu prob­le­mi na­sıl çö­ze­cek­le­ri ko­nu­sun­da ça­lış­tık­la­rı­nı an­la­tan Öz­can, ge­çen se­ne­ler­de her dört öğ­ren­ci­den bi­ri­si üni­ver­si­te­ye gi­re­bi­lir­ken bu se­ne iki öğ­ren­ci­den bi­ri­si­nin üni­ver­si­te­li ol­du­ğu­nu söy­le­di. Öz­can, “Ye­ni açı­lan üni­ver­si­te­le­rin kon­ten­jan­la­rı, ikin­ci öğ­re­tim­de­ki ge­liş­me­ler, açı­köğ­re­ti­min bü­tün bö­lüm­le­ri­nin iler­le­yen za­man­da her­ke­se açık ha­le gel­me­si ve ye­ni uzak­tan öğ­re­tim prog­ram­la­rı sa­ye­sin­de önü­müz­de­ki yıl­lar­da ina­nı­yo­ruz, dı­şa­rı­da üni­ver­si­te­ye gi­re­me­yen hiç­bir öğ­ren­ci­miz kal­ma­ya­cak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT