BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal’ın çık­ma­zı

Bay­kal’ın çık­ma­zı

Ak­lı ba­şın­da sos­yal de­mok­rat­lar­la ko­nu­şu­yo­ruz; bun­lar­dan he­men hiç­bi­ri­si Bay­kal’ı des­tek­le­mi­yor. De­niz Bay­kal’ın CHP’nin ba­şın­da bu­lu­nu­şu­nu bir ta­lih­siz­lik ola­rak gö­rüp de­ğer­len­di­ri­yor­lar. Bun­la­ra gö­re; Bay­kal’ın ba­şın­da ol­du­ğu bir ana mu­ha­le­fet, ik­ti­dar par­ti­si için bi­çil­miş kaf­tan! Tay­yip Bey, ya­tıp kal­kıp du­a et­sin; De­niz Bay­kal sa­kın CHP’nin ba­şın­dan git­me­sin!Ak­lı ba­şın­da sos­yal de­mok­rat­lar­la ko­nu­şu­yo­ruz; bun­lar­dan he­men hiç­bi­ri­si Bay­kal’ı des­tek­le­mi­yor. De­niz Bay­kal’ın CHP’nin ba­şın­da bu­lu­nu­şu­nu bir ta­lih­siz­lik ola­rak gö­rüp de­ğer­len­di­ri­yor­lar. Bun­la­ra gö­re; Bay­kal’ın ba­şın­da ol­du­ğu bir ana mu­ha­le­fet, ik­ti­dar par­ti­si için bi­çil­miş kaf­tan! Tay­yip Bey, ya­tıp kal­kıp du­a et­sin; De­niz Bay­kal sa­kın CHP’nin ba­şın­dan git­me­sin! De­niz Bey’le bir­lik­te biz­de­ki si­ya­se­tin bir çık­ma­zı var; o da ye­ni­len peh­li­va­nın gü­re­şe doy­ma­ma­sı­dır! Ba­tı­da bir si­ya­si li­der se­çi­mi kay­bet­ti­ği an, der­hal is­ti­fa edi­yor. Biz­de ise, kay­bet­tik­çe da­ha da kol­tu­ğa ya­pı­şı­lı­yor. 1950 se­ne­sin­den be­ri de­mok­ra­si ile ta­nış­ma­mı­za rağ­men, si­ya­sî par­ti­le­ri­mi­zin baş­la­rın­da­ki li­der­ler, san­ki kay­dı ha­yat şar­tıy­la se­çil­miş­ler gi­bi, ölün­ce­ye ka­dar ge­nel baş­kan­lık ma­ka­mın­da ka­lı­yor­lar. Hal­bu­ki on­lar­ca kez se­çim ye­nil­gi­si­ne uğ­ra­mış­lar. De­niz Bay­kal’a ta­ham­mül­süz­lü­ğün de­re­ce­si­ne ba­kın ki, kos­ko­ca ana mu­ha­le­fet par­ti­si Baş­kent­te, ken­di için­den bir aday çı­ka­ra­mı­yor! Ken­di­si­ne ra­kip olan baş­ka bir si­ya­si par­ti­nin ge­nel baş­ka­nı­nı is­ti­fa et­ti­rip, aday gös­te­ri­yor! Ak­lı ba­şın­da olan hiç­bir sos­yal de­mok­rat De­niz Bay­kal’ın eri­tip bi­tir­di­ği CHP saf­la­rın­da yer al­mak is­te­mi­yor! Bay­kal hak­kın­da ya­pı­lan yo­rum­la­rın öze­ti şu­dur: Sa­yın Bay­kal’ın ik­ti­dar ol­ma ve o uğur­da bü­tün­le­şip ça­lış­ma gi­bi bir der­di yok­tur. Onun zih­ni­ye­ti; az ol­sun be­nim ol­sun ama, is­ter­se sit­tin se­ne mu­ha­le­fet­te ka­la­lım önem­li de­ğil! Do­la­yı­sıy­la, Bay­kal’ın ‘çar­şaf açı­lı­mı’ da bu ki­şi­ler ta­ra­fın­dan sa­mi­mi bu­lun­mu­yor. De­ni­ze dü­şen Bay­kal, yı­la­na sa­rı­lı­yor, di­yor­lar! Her in­sa­nın si­ya­set­çi­lik oy­na­ma hak­kı var­dır. Ama, hiç kim­se­nin, bir si­ya­sî par­ti­nin ba­şın­da bu­lu­nup si­ya­set­çi­lik oy­na­ma hak­kı ola­maz. He­le de bu oyu­nu bir ömür bo­yu sür­dür­mek!.. Bay­kal’ın asıl çık­ma­zı; sos­yal de­mok­rat gö­zü­küp, fa­şi­zan uy­gu­la­ma­la­rı sa­vun­ma­sı­dır! Dün­ya­nın bü­tün sos­yal de­mok­rat par­ti­le­ri ye­ni­li­ğe açık­tır. Hiç­bi­ri­si sta­tü­ko­dan ya­na de­ğil­dir. Ve, he­men hep­si de fa­kir ke­sim­ler­den, şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­dan kit­le­sel oy alır­lar. Biz­de­ki sos­yal de­mok­rat id­di­asın­da­ki CHP’ye ba­kın ki, tüm ye­ni­lik­le­re ka­pa­lı, sta­tü­ko­dan ya­na, yan­daş­la­rı ise, zi­ya­de­siy­le zen­gin ke­si­mi!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT