BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yi­ne rek­tör­ler me­se­le­si...

Yi­ne rek­tör­ler me­se­le­si...

Med­ya­nın en faz­la tez­vi­rat yap­tı­ğı ko­nu­la­rın ba­şın­da, bel­ki de rek­tör­lük me­se­le­si ge­li­yor. Hem tez­vi­rat, hem çif­te stan­dart hem de sö­züm ona ob­jek­tif­lik adı­na ta­as­sup de­re­ce­sin­de ta­raf­gir­lik... Ba­zı mes­lek men­sup­la­rı, etik ku­ral­la­rı o ka­dar faz­la çiğ­ni­yor, se­vi­ye­den yok­sun öy­le­si­ne yo­rum­lar ya­pı­yor ki, ha­ki­ka­ten tik­sin­di­ri­ci bir du­rum!Med­ya­nın en faz­la tez­vi­rat yap­tı­ğı ko­nu­la­rın ba­şın­da, bel­ki de rek­tör­lük me­se­le­si ge­li­yor. Hem tez­vi­rat, hem çif­te stan­dart hem de sö­züm ona ob­jek­tif­lik adı­na ta­as­sup de­re­ce­sin­de ta­raf­gir­lik... Ba­zı mes­lek men­sup­la­rı, etik ku­ral­la­rı o ka­dar faz­la çiğ­ni­yor, se­vi­ye­den yok­sun öy­le­si­ne yo­rum­lar ya­pı­yor ki, ha­ki­ka­ten tik­sin­di­ri­ci bir du­rum! Bu bey­le­re geç­miş­te yaz­dık­la­rı ve söy­le­dik­le­ri ken­di­le­ri­ne ha­tır­la­tıl­dı­ğın­da, he­men to­pu ta­ca atar­lar ve­ya işi mu­ga­la­ta­ya vu­rur­lar... Oy­sa me­se­la da­ha üç yıl ön­ce Ah­met Nec­det Se­zer sa­de­ce 1, ya­zıy­la (bir) tek oy alan ki­şi­yi rek­tör ata­dı­ğın­da gı­kı çık­ma­yan­lar, şim­di bü­yük bir piş­kin­lik­le fark­lı tel­den ça­lı­yor­lar. Ke­za hak­la­rın­da yı­ğın­la yol­suz­luk id­di­ası, hat­ta so­ruş­tur­ma­lar bu­lu­nan isim­le­rin yi­ne ay­nı Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan hem de mü­ker­re­ren rek­tör ta­yin edil­me­si­ne ses çı­kar­mı­yor­lar­dı. Hat­ta bu ta­yin­le­re, “re­ji­min ko­run­ma­sı” vb. saç­ma sa­pan kı­lıf­lar uy­du­ru­yor­lar­dı. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­sin­de kı­sa sü­re ön­ce rek­tör­lük için se­çim­ler ya­pıl­dı. Tam 13 ta­ne aka­de­mis­yen bu gö­rev için aday ol­du. Bu aka­de­mis­yen­le­re yi­ne üni­ver­si­te­nin sa­yı­sı iki bi­nin üze­rin­de olan öğ­re­tim üye­le­ri oy ver­di. Ne­ti­ce­de en yük­sek oy alan al­tı isim (Ali Ak­yüz 483, Yu­nus Söy­let 467, Me­lih Boy­dak 365, Ahad An­di­can 250, Er­hun Eyü­boğ­lu 181 oy) üni­ver­si­te ta­ra­fın­dan YÖK’e bil­dir­di. YÖK Yö­ne­tim Ku­ru­lu da, il­gi­li mev­zu­at ge­re­ği, bu al­tı isim­den üçü­nü, ken­di için­de yap­tı­ğı oy­la­may­la ye­ni bir sı­ra­la­ma ile (1. Yu­nus Söy­let, 2. Ali Ak­yüz, 3. Me­lih Boy­dak) Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na gön­der­di... Şim­di Cum­hur­baş­ka­nı bu üç isim­den bi­ri­ni rek­tör ola­rak ta­yin ede­cek. İş­te bu nok­ta­da öy­le ze­hir zem­be­rek tep­ki­ler, öy­le saç­ma sa­pan id­di­alar or­ta­ya dö­kül­dü ki, şa­şır­ma­mak el­de de­ğil. Oy­sa ya­pı­lan iş­lem, yıl­lar­dan be­ri hep te­ker­rür eden bir du­rum. Pe­ki, şim­di ökü­zün al­tın­da bu­za­ğı ara­yan­la­rın der­di ne? YÖK Baş­ka­nı­nın adı Er­do­ğan Te­ziç de­ğil de Yu­suf Zi­ya Öz­can ol­du­ğu için mi? Ya­hut Çan­ka­ya’da Nec­det Se­zer de­ğil de Ab­dul­lah Gül otur­du­ğu için mi? Yok­sa Prof. Yu­nus Söy­let, da­ha ön­ce baş­ba­ka­nın ai­le dok­tor­lu­ğu­nu da yap­mış ol­du­ğu için mi? Baş­ka dev­let adam­la­rı­nın dok­tor­lu­ğu­nu ya­pan he­kim­le­ri de, ka­te­go­rik ola­rak dam­ga­la­mak mı ge­re­kir? Ken­di­le­ri­ne “ay­dın” sı­fa­tı­nı ya­kış­tı­ran ba­zı­la­rı­nın, “Ay­dın­la­rın Na­mu­su” kav­ra­mın­dan da ha­be­ri var mı aca­ba? Tür­ki­ye’de her za­man ba­zı ga­rip­lik­ler olur. Ege Üni­ver­si­te­si­ne atan­mış olan ye­ni rek­tör hak­kın­da da ida­re mah­ke­me­si, ilk de­fa yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı al­dı. Çok il­ginç bir ka­rar. Da­va­yı açan, YÖK lis­te­sin­de bi­rin­ci sı­ra­yı alan rek­tör ada­yı. Ko­nu ile il­gi­li epey­ce ka­fa ka­rış­tı­rı­cı ha­ber ve yo­rum­lar var... Ba­ka­lım de­va­mın­da ne­ler ge­le­cek?!.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT