BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘2. Anayasa Mahkemesi ortaya çıktı’

‘2. Anayasa Mahkemesi ortaya çıktı’

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Da­nış­ta­yın, ka­pa­tıl­ma­sı ön­gö­rü­len 862 be­le­di­ye ara­sın­da bu­lu­nan ve sü­re­si için­de nü­fus sa­yı­mı­nın ip­ta­li için da­va açan bir be­le­di­ye­nin tü­zel ki­şi­li­ği­nin de­vam et­ti­ril­me­si­ne iliş­kin ka­ra­rı­nı “Mec­li­sin çı­kar­dı­ğı ka­nun­lar üze­rin­de ta­sar­ruf yet­ki­si Yük­sek Mah­ke­me­nin­dir. De­mek ki ikin­ci bir Ana­ya­sa Mah­ke­me­si da­ha or­ta­ya çık­tı” şek­lin­de de­ğer­len­dir­di.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Da­nış­ta­yın, ka­pa­tıl­ma­sı ön­gö­rü­len 862 be­le­di­ye ara­sın­da bu­lu­nan ve sü­re­si için­de nü­fus sa­yı­mı­nın ip­ta­li için da­va açan bir be­le­di­ye­nin tü­zel ki­şi­li­ği­nin de­vam et­ti­ril­me­si­ne iliş­kin ka­ra­rı­nı “Mec­li­sin çı­kar­dı­ğı ka­nun­lar üze­rin­de ta­sar­ruf yet­ki­si Yük­sek Mah­ke­me­nin­dir. De­mek ki ikin­ci bir Ana­ya­sa Mah­ke­me­si da­ha or­ta­ya çık­tı” şek­lin­de de­ğer­len­dir­di. Er­do­ğan, “Biz­ler, bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin 2 bi­nin al­tın­da nü­fu­sa sa­hip ol­du­ğu ve be­le­di­ye­ci­lik açı­sın­dan hiz­met­le­rin ve­ril­me­si için ne teo­rik ne de pra­tik plan­da müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı gör­dü­ğü­müz için bu adı­mı at­tık. Bun­lar­dan da 800 ci­va­rın­da AK Par­ti­li be­le­di­ye­ler ol­du­ğu hal­de biz böy­le bir ka­ra­rı al­dık. Ya­ni bi­zim bu­ra­da bek­len­ti­miz her­han­gi bir si­ya­si rant el­de et­mek de­ğil­dir” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT