BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3 yaşındaki çocuğun BOĞAZINI KESTİLER

3 yaşındaki çocuğun BOĞAZINI KESTİLER

Ya­tak oda­sı­nın ca­mı kı­rı­la­rak ka­çı­rı­lan kü­çük Sü­mey­ye’nin ce­se­di, çöp­lü­ğün ya­nın­da bu­lun­du.> Ser­hat De­mir ZON­GUL­DAK İHA Ya­tak oda­sı­nın ca­mı kı­rı­la­rak ka­çı­rı­lan kü­çük Sü­mey­ye’nin ce­se­di, çöp­lü­ğün ya­nın­da bu­lun­du. Uyu­du­ğu oda­nın ca­mı kı­rı­la­rak ka­çı­rıl­dı­ğı id­di­a edi­len 3 ya­şın­da­ki kız ço­cu­ğu­nun, an­ne­si ve sev­gi­li­si ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü öne sü­rül­dü. An­ne F.C., kı­zı Sü­mey­ye’yi uyu­ta­rak, bü­yük kı­zı Şu­le’yi okul­dan al­ma­ya git­ti­ği­ni, dön­dü­ğün­de ço­cu­ğu­nun ya­ta­ğın­da bu­lun­ma­dı­ğı­nı ve ca­mın kı­rık ol­du­ğunu söy­le­di. Ya­tak oda­sın­da, “Ge­ce sa­at 24.00’e ka­dar 5 bin YTL ge­tir­mez­se­niz, ço­cu­ğu­nu­zun ce­se­di­ni çöp­ten alır­sı­nız” di­ye bir not bul­du­ğu­nu öne sü­ren an­ne, du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Po­lis, Sü­mey­ye’nin boy­nu ke­sil­miş hal­de çu­val içe­ri­si­ne ko­nu­lan can­sız be­de­ni­ni ev­le­ri­nin yak­la­şık 150 met­re ya­kı­nın­da bu­lu­nan çöp­lü­ğün ya­nın­da bul­du. Olay­la il­gi­li 3 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Ci­na­ye­ti ço­cu­ğun an­ne­si ile an­ne­si­nin sev­gi­li­si ol­du­ğu id­di­a edi­len ki­şi­nin iş­le­miş ola­bi­le­ce­ği şüp­he­si üze­rin­de du­ru­lu­yor. Öte yan­dan Zon­gul­dak Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Hü­se­yin Öz­ba­kır, ço­cu­ğun ka­çı­rıl­dı­ğı yer­de fid­ye is­ten­me­si­ne yö­ne­lik bu­lu­nan no­tun inan­dı­rı­cı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT