BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABARTILI YORUMLARA SERT TEPKİ: Krizi kasıtlı KORUKLUYORLAR!

ABARTILI YORUMLARA SERT TEPKİ: Krizi kasıtlı KORUKLUYORLAR!

ER­DO­ĞAN: Pi­ya­sa­la­rın mo­ra­li­ni boz­mak için özel ça­ba har­ca­yan­lar var. Bu psi­ko­lo­jik ha­va­yı bir­lik­te yık­ma­lı­yız. Bu­nun için im­kân da var fi­nans da...Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Tür­ki­ye ola­rak, bu kriz dö­ne­min­de de he­def­le­re yü­rü­me ba­şa­rı­sı­nı gös­ter­me­ye de­vam ede­cek­le­rin­den hiç şüp­he­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye’de ka­sıt­lı ola­rak psi­ko­lo­jik ola­rak, bu kri­zi kö­rük­le­me gay­re­ti içe­ri­sin­de olan­lar var” de­di. Bi­lim ve Tek­no­lo­ji Yük­sek Ku­ru­lu­nun OD­Tܒde ya­pı­lan top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Baş­ba­kan Er­do­ğan, ulus­la­ra­ra­sı fi­nans pi­ya­sa­la­rın­da pat­lak ve­ren kri­zi fır­sa­ta dö­nüş­tür­mek zo­run­da ol­duk­la­rı­nı bil­di­re­rek, “Kü­re­sel eko­no­mi­de bir da­ral­ma ya­şan­dı­ğı, ta­le­bin düş­tü­ğü, gı­da ve em­ti­a fi­yat­la­rı­nın art­tı­ğı, bir­çok ül­ke­de enf­las­yo­nun yük­se­li­şe geç­ti­ği bu or­tam­da, kü­re­sel eko­no­mi­ye en­teg­re ol­muş Tür­ki­ye bu­nu ba­şa­ra­bi­le­cek ve­ya hep bir­lik­te bu­nu ba­şa­ra­bi­le­cek mi­yiz? Bu so­ru­ya, bü­yük bir inanç ve ka­rar­lı­lık­la ka­tıl­ma­yan­lar ola­bi­lir, o ay­rı me­se­le. Biz 60. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ola­rak ‘Evet’ di­yo­ruz” de­di. BAŞ­BA­KAN­DAN BAN­KA­LA­RA UYA­RI! Çö­züm ye­ri­ne sü­rek­li prob­lem üre­ten köh­ne zih­ni­yet­le­ri ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı kay­de­den Er­do­ğan, “Tür­ki­ye ola­rak bu kriz dö­ne­min­de de he­def­le­ri­mi­ze yü­rü­me ba­şa­rı­sı­nı gös­ter­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Çün­kü Tür­ki­ye’de­ki olay psi­ko­lo­jik­tir ve Tür­ki­ye’de ka­sıt­lı ola­rak psi­ko­lo­jik ola­rak, bu kri­zi kö­rük­le­me gay­re­ti içe­ri­sin­de olan­lar var. Bir de­fa bi­zim ön­ce­lik­le bu­nu reddet­me­miz la­zım, bu psi­ko­lo­jik ha­va­yı hep bir­lik­te yık­ma­mız la­zım. İm­kan var mı? var. Fi­nans var mı? Var. Ama fi­nan­sın dü­ne ka­dar açıl­dı­ğı özel­lik­te re­el sek­tö­re şim­di ka­pı­la­rı­nı ka­pa­tıl­ma­sı ola­yı var. Me­se­le dü­rüst ola­bil­mek... Dü­ne ka­dar ken­di­si­ni ayak­ta tu­tan re­el sek­tö­re sırt çe­vir­me­mek” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT