BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye ve Irak, PKK’yı birlikte tasfiye edecek

Türkiye ve Irak, PKK’yı birlikte tasfiye edecek

Başbakan Erdoğan Nuri El Maliki’yi konutunda kabul etti.Başbakan Erdoğan Nuri El Maliki’yi konutunda kabul etti. Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki ile 1 sa­at 15 da­ki­ka gö­rü­şen Baş­ba­kan Er­do­ğan, Irak ile or­tak da­ya­nış­ma içe­ri­sin­de te­rör­le mü­ca­de­le­yi sür­dü­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ara­mız­da­ki en önem­li mu­ta­ba­kat ko­nu­su bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün Irak mer­ke­zi yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan bir te­rör ör­gü­tü ola­rak ka­bul­le­nil­miş ol­ma­sı­dır. Te­rör bi­zim or­tak ko­nu­muz­dur, or­tak mü­ca­de­le ala­nı­mız­dır” de­di. Nu­ri El Ma­li­ki de, “PKK te­rör ör­gü­tü­nün iliş­ki­le­ri­mi­zi za­yıf­lat­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­me­miz la­zım. Irak, te­rör­le mü­ca­de­le­de bü­yük ba­şa­rı el­de et­miş­tir” de­di. Ma­li­ki, bun­dan son­ra ül­ke­nin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ve kal­kın­ma­sı ko­nu­su­na eğil­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni, bu­nun için kom­şu ül­ke­le­rin ya­tı­rım ve des­tek­le­ri­ni bek­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT