BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kredisi kesilen firma bankanın başına çarpar

Kredisi kesilen firma bankanın başına çarpar

Kre­di­si ke­sil­di­ği için, za­ra­ra gi­ren fir­ma­la­rın ban­ka­la­r için teh­dit olduğunu söy­le­yen De­niz­bank Baş­ka­nı Ha­kan Ateş, “Bu da bu­me­rang gi­bi dö­ner ban­ka­cı­lı­ğın ba­şı­na çar­par” de­di50 şu­be aça­ca­ğız Kri­ze rağ­men he­def­le­ri tut­tur­duk­la­rı­nı söy­le­yen De­niz­bank Fi­nan­sal Hizmetler Gru­bu Baş­ka­nı Ha­kan­ A­teş, “Önü­müz­de­ki se­ne işten toplu eleman çıkartma söz ko­nu­su de­ğil ve ol­ma­ya­cak. Pla­nı­mız­da 50 ye­ni şu­be da­ha aç­mak var” diye konuştu. Kri­zin bü­tün ül­ke­yi et­ki­le­ye­ce­ği­ni söy­le­yen De­niz­bank Fi­nan­sal Hiz­met­ler Gru­bu Baş­ka­nı Ha­kan Ateş, “Ül­ke­mi­zi bu iş­ten sağ­lık­lı çı­ka­ra­bil­me­nin bi­rin­ci şar­tı fi­nans sek­tö­rü­nü sağ­lık­lı ya­pı­da tut­mak” de­di. Dün­ya­nın kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı bu “afet” kar­şı­sın­da bel­li bir dö­nem bü­tün bi­lan­ço­la­rın, bü­tün ül­ke­nin et­ki­le­ye­ce­ği­ne işa­ret eden Ateş, “Za­rar gö­ren, ba­tan (şu ve­ya bu se­bep­le is­ter kre­di­si ke­sil­di­ği için, za­ra­ra gir­di­ği için) fir­ma­lar, ban­ka­lar için bir teh­dit un­su­ru­dur baş­lı ba­şı­na. Bu­me­rang gi­bi dö­ner ban­ka­cı­lı­ğın ba­şı­na çar­par. Ban­ka­cı­lık fir­ma­lar­la ha­li­ha­zır­da ga­yet gü­zel bir ile­ti­şim için­de. Fir­ma­lar­dan da bek­le­nen ban­ka­la­rı­na kar­şı açık, say­dam ol­ma­sı. Ya­ni, ban­ka­cı­sı­nı avu­ka­tı, dok­to­ru gi­bi dü­şü­ne­bil­di­ği za­man, bir­çok zor­luk çok da­ha ko­lay aşı­la­cak­tır. Bu kri­zi he­pi­miz gö­ğüs­le­ye­ce­ğiz, he­pi­miz de üs­tü­mü­ze dü­şen ka­dar ezi­ye­ti ve ce­fa­yı çe­ke­ce­ğiz. Ül­ke­mi­zi bu iş­ten sağ­lık­lı çı­ka­ra­bil­me­nin en önem­li, bi­rin­ci şar­tı fi­nans sek­tö­rü­nü sağ­lık­lı ya­pı­da tut­mak” de­di. KRİZ­DE 1.1 MİL­YAR KRE­Dİ VER­DİK 2008’in ilk 11 ayın­da kul­lan­dır­dık­la­rı 5 mil­yar 200 mil­yon YTL’lik kre­di­nin 1.1 mil­yar YTL’lik bö­lü­mü­nün, kriz baş­lan­gı­cı­nın ar­dın­dan ey­lül-ka­sım dö­ne­min­de kul­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı bil­di­ren Ateş, sek­tör­de en dü­şük prob­lem­li kre­di ora­nı­na sa­hip ban­ka­lar­dan bi­ri ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di. Ateş, De­niz­bank’ın, De­xi­a’nın grup kâr­lı­lı­ğı için­de­ki pa­yı­nın, 2007 so­nun­da yüz­de 8.9 iken, 2008’in üçün­cü çey­re­ğin­de yüz­de 33’ün üze­ri­ne çık­tı­ğı­nı kay­det­ti. KA­FA­YI FAZ­LA KI­MIL­DAT­MA Ateş, Tür­ki­ye’de fi­nans sek­tö­rü kuv­vet­li ol­ma­say­dı İn­gil­te­re, ABD, Al­man­ya gi­bi ül­ke­le­rin al­dı­ğı ted­bir­le­ri Tür­ki­ye’nin de al­ma­sı ge­re­ke­ce­ği­ne işa­ret ede­rek, “Onun için biz ya­tıp kal­kıp ban­ka­cı­lı­ğı­mı­zın sağ­lam­lı­ğı­na ve risk­le­rin iyi yö­ne­til­miş ol­ma­sı­na du­a et­mek du­ru­mun­da­yız” de­di. Ha­kan Ateş, kriz dö­ne­min­de hiç­bir ka­mu ban­ka­sın­da “sa­tış” ve sis­te­min yüz­de 85’ini elin­de tu­tan 10 ban­ka ara­sın­da her­han­gi bir kon­so­li­das­yon bek­le­me­di­ği­ni ifa­de ede­rek, “Kriz ge­çe­ne ka­dar her­kes sı­kı du­ra­cak. Bir İn­gi­liz de­yi­şi var; ka­fa­nı us­tu­ra­ya vur­du­ru­yor­san faz­la kı­mıl­da­ma, ha­re­ket et­me...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT