BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye Finans’tan KOBİ’lere 500 milyon YTL

Türkiye Finans’tan KOBİ’lere 500 milyon YTL

Tür­ki­ye Fi­nans, dün­ya ge­ne­lin­de ya­şa­nan kriz­den olum­suz et­ki­le­nen KO­Bİ’ler ve bi­rey­sel müş­te­ri­ler için 500 mil­yon YTL’lik kre­di pa­ke­ti ha­zır­la­dı.Tür­ki­ye Fi­nans, dün­ya ge­ne­lin­de ya­şa­nan kriz­den olum­suz et­ki­le­nen KO­Bİ’ler ve bi­rey­sel müş­te­ri­ler için 500 mil­yon YTL’lik kre­di pa­ke­ti ha­zır­la­dı. Yıl­ba­şı­na ka­dar kul­lan­dı­rıl­ma­sı plan­la­nan 500 mil­yon YTL’lik kay­nak­tan KO­Bİ’le­rin ya­nı sı­ra ko­nut, ta­şıt ve ih­ti­yaç kre­di­si kul­la­na­rak bi­rey­sel müş­te­ri­ler de ya­rar­la­na­bi­le­cek. Tür­ki­ye Fi­nans Ge­nel Mü­dü­rü Yu­nus Na­car, “Kri­zin et­ki­le­ri­nin his­se­dil­me­ye baş­la­ma­sın­dan bu­gü­ne ka­dar pi­ya­sa­la­ra her haf­ta or­ta­la­ma 100 mil­yon YTL’lik kre­di kul­lan­dır­dık. Bu­nun­la ye­tin­me­yip son gün­ler­de ya­şa­nan li­ki­di­te sı­kın­tı­sına çö­züm sun­mak için yıl so­nu­na ka­dar 500 mil­yon YTL’lik bir kre­di pa­ke­ti­ni da­ha re­el sek­tö­rün kul­la­nı­mı­na su­nu­yo­ruz. Bu kre­di ile fir­ma­la­rın ya­şa­dık­la­rı sıkıntıları bir neb­ze ol­sun ha­fif­let­me­yi, iş­çi çı­kar­ma gi­bi biz­le­ri üzen ha­ber­le­rin azal­ma­sı­nı, fir­ma­la­rın ra­hat­ça üre­tim ya­pa­bi­le­cek­le­ri bir or­ta­mın oluş­tu­rul­ma­sı­na des­tek ol­ma­yı ümit edi­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT