BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Krizdeki nakit sıkıntısını barter sistemi çözecek

Krizdeki nakit sıkıntısını barter sistemi çözecek

Tür­ki­ye’de ilk defa barter sistemini kuran Bar­ter Si­gor­ta Br­oker­li­ği, 3 ayrı poliçe uygulaması başlattı. Krizde barter sisteminin tavan yapacağını bildiren şirket, 2009’da 100 milyon dolar ciro bekliyor> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL Ha­yat ve ha­yat dı­şı si­gor­ta bro­ker yet­ki­si alan Bar­ter Si­gor­ta, kriz­de öne çık­ma­yı he­def­li­yor. Kriz­de ilk de­fa bar­ter sis­te­mi ile müş­te­ri­le­ri­ne öde­me im­ka­nı ge­ti­ren Bar­ter Si­gor­ta Bro­ker­li­ği, kriz se­be­biy­le 2009’da de­vam ede­cek na­kit sı­kın­tı­sı­na bağ­lı ola­rak bar­ter sis­te­mi­nin ta­van ya­pa­ca­ğı bek­len­ti­siy­le ata­ğa geç­ti. Bar­ter Si­gor­ta Bro­ker­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sır­rı Şim­şek, “Ja­pon­ya gi­bi bir ül­ke­de in­san­lar ev­le­rin­de­ki de­ğer­li va­zo­la­rı bi­le si­gor­tala­­tır­­ken, Tür­ki­ye’de ge­nel­de ev­le­re yan­gın gi­bi du­rum­lar için bi­le si­gor­ta yap­tı­rıl­mı­yor. Biz si­gor­ta bro­ker­liği ile, acen­te­le­rin ter­si­ne si­gor­ta şir­ke­ti­nin de­ğil müş­te­ri­nin tem­sil­ci­li­ği­ni ya­pa­ca­ğız” de­di. HE­DEF 100 MİL­YON TL Cİ­RO Bro­ker­lik sis­te­mi ile ar­tık, si­gor­ta sek­tö­rün­de; “doğ­ru ih­ti­ya­ca doğ­ru po­li­çe” uy­gu­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni, bu sis­te­me müş­te­ri­le­ri alış­tır­mak is­te­dik­le­ri­ni ve ağır­lık­lı ola­rak ku­rum­sal baz­da ça­lı­şa­cak­la­rı­nı be­lirterek “Acen­te­ler­den fark­lı ola­rak po­li­çe­ler­de, müş­te­ri ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri doğ­rul­tu­sun­da çe­şit­li de­ği­şik­lik­ler ya­pıp, an­laş­ma­lı ol­du­ğu­muz si­gor­ta şir­ket­le­ri ile be­ra­ber bun­la­rı de­ğer­len­di­re­bi­le­ce­ğiz” de­di. Bro­ker fir­ma­sı ola­rak müş­te­ri­le­ri­ne en az üç fark­lı si­gor­ta şir­ke­ti­nin po­li­çe­si­ni zo­run­lu ola­rak sun­duk­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen Şim­şek, müş­te­ri­nin ken­di­si­ne uy­gun olan pa­ke­ti seç­ti­ği­ni söy­le­di. Şim­şek, 2009 için ci­ro he­def­le­ri­nin 100 mil­yon YTL ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
Kapat
KAPAT