BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bo­şa koy­dum dol­ma­dı do­lu­ya koy­dum al­ma­dı

Bo­şa koy­dum dol­ma­dı do­lu­ya koy­dum al­ma­dı

De­tay­la­ra bo­ğul­ma­dan yu­var­lak ra­kam­lar­la 2008 büt­çe­si­ne ba­kar mı­sı­nız? He­def­le­nen büt­çe ge­li­ri ver­gi ia­de­le­ri düş­tük­ten son­ra 204 mil­yar YTLDe­tay­la­ra bo­ğul­ma­dan yu­var­lak ra­kam­lar­la 2008 büt­çe­si­ne ba­kar mı­sı­nız? He­def­le­nen büt­çe ge­li­ri ver­gi ia­de­le­ri düş­tük­ten son­ra 204 mil­yar YTL Bu­nun 171 mil­yar li­ra­sı ver­gi ge­li­ri.. 33 mil­yar li­ra­sı ver­gi dı­şı ge­lir­ler. Ba­kın bu 171 mil­yar li­ra ne­re­ler­den ge­li­yor: ÖTV’den 44 mil­yar. Da­hil­de alı­nan KDV’den 18 mil­yar. İt­hal­de alı­nan KDV’den 30 mil­yar. Mo­tor­lu ta­şıt­lar­dan 4 mil­yar. Ban­ka si­gor­ta mu­ame­le­le­rin­den 4 mil­yar. Dam­ga ver­gi­sin­den 4 mil­yar. Harç­lar­dan 5 mil­yar. Ge­lir ver­gi­sin­den 38 mil­yar. Ku­rum­lar ver­gi­sin­den 14 mil­yar. Bu ra­kam­la­rı çok ka­ba tas­lak her­ke­sin bil­me­si la­zım. Ver­gi de­yin­ce in­san­la­rın ak­lı­na ge­nel­de ge­lir ver­gi­si ge­li­yor. Oy­sa bu ra­kam­la­ra ba­kın­ca ge­lir ver­gi­si oran­la­rı­nı sı­fı­ra dü­şür­se­niz bi­le kay­bı­nız 38 mil­yar..Ki­min ca­nı ne ka­dar ver­gi ver­mek is­ti­yor­sa o ka­dar ver­sin de­yip, de­ne­ti­mi kal­dı­rıp, def­ter tut­ma mec­bu­ri­ye­ti­ni kal­dı­rıp her­ke­si ser­best bı­rak­sa­nız..Ya­hut ver­gi ora­nı yüz­de on­dur, he­sa­bı­nı­zı ken­di­niz ya­pın, ka­za­nır­sa­nız yüz­de onu­nu ba­na ge­tir de­se­niz..bel­ki de hiç kay­bı­nız ol­ma­ya­cak. Bu ra­kam­la­rı ni­ye ha­tır­la­dım. Da­ha ön­ce dur­gun­luk ya­şa­yan ba­zı ül­ke­le­rin pi­ya­sa­yı can­lan­dır­mak için uy­gu­la­dı­ğı me­tot­lar­dan söz et­miş­tim. Bi­ri (Ja­pon­ya) va­tan­da­şı­nın kre­di kar­tı borç­la­rı­nı sı­fır­la­mış­tı..Bir di­ğe­ri ça­lı­şan­la­ra ve emek­li­le­re faz­la pa­ra öde­miş­ti. Fan­te­zi bu ya, biz de 70 mil­yo­nun her bi­ri­ne 1000’er li­ra dü­şe­cek şe­kil­de pa­ra ba­sıp da­ğıt­sak ne olur, fan­te­zi­si ya­par­ken, bi­ri­si..da­ha kes­tir­me yo­lu var..2009’da ba­zı ka­lem­ler­den hiç ver­gi al­ma­yıp, kay­bı pa­ra ba­sa­rak te­la­fi et­mek da­ha ko­lay de­yin­ce ge­lir ka­lem­le­ri­ne bak­tık. Her­ke­se 1000 li­ra da­ğıt­ma­nın be­de­li 70 mil­yar YTL..2009’da ge­lir ver­gi­si ve ku­rum­lar ver­gi­si al­mı­yo­rum, de­me­nin be­de­li ise yak­la­şık 50 mil­yar li­ra.. İş­siz­lik fo­nun­da bi­ri­ken pa­ra 30 mil­yar li­ra.. Sos­yal Gü­ven­lik Ku­rum­la­rı­nın ve sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın açı­ğı da ge­lir ver­gi­si­ne ya­kın.. Bu ra­kam­la­rı ka­fa­nız­da evi­rin, çev­rin..Bul­ma­ca çöz­müş gi­bi olur­su­nuz..Son­ra tek­rar ba­ka­rız.
Kapat
KAPAT