BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yanal’a güvenoyu

Yanal’a güvenoyu

Hasan Yener: Bazı maçlardaki hakem hataları Trabzonspor’un ligde daha iyi bir yerde olmasını önledi. Ersun Yanal ve ekibinden memnunuz“BA­ŞA­RI­LI­YIZ” Trab­zons­por Ku­lü­bü Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­san Ye­ner, li­gin ilk ya­rı­sın­da da­ha faz­la pu­an top­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ni, an­cak Si­vass­por, Kay­se­ris­por ve Bur­sas­por ma­çın­da ya­şa­nan ha­kem ha­ta­la­rı se­be­biy­le bu­nu ger­çek­leş­ti­re­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Yi­ne de li­gin ilk di­li­min­de Si­vass­por ile bir­lik­te zir­ve­de yer al­dık­la­rı­nı ifa­de eden Ye­ner, “Ye­ni bir ta­kı­mız. Ka­mu­oyun­da ba­kı­lın­ca Trab­zons­por’un bu per­for­man­sı ger­çek­ten tak­dir­le kar­şı­la­nan bir ba­şa­rı. İlk 11’de 7-8 oyun­cu­nun ye­ni ol­du­ğu bir ta­kı­mın li­gi zir­ve­de bi­tir­me­si ta­bii ki önem­li­dir. Bu çiz­gi­mi­zi li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da da de­vam et­tir­mek is­ti­yo­ruz. Er­sun Ya­nal ve eki­bin­den mem­nu­nuz” de­di. FATY PAPY TRAB­ZON’DA Öte yan­dan dev­re ara­sı trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Trab­zons­por, da­ha ön­ce an­laş­ma­ya var­dı­ğı Bu­run­di­li oyun­cu Faty Papy’i Trab­zon’a ge­tir­di. Ku­lü­bün fut­bol­cu iz­le­me ko­mi­te­si baş­ka­nı Öz­kan Sü­mer ile bir­lik­te Trab­zon’a ge­len bor­do-ma­vi­li ta­kı­mın ye­ni fut­bol­cu­su olan 1993 do­ğum­lu Papy, ha­va­li­ma­nın­da ba­sın men­sup­la­rı­na poz ver­dik­ten son­ra ka­la­ca­ğı ote­le git­ti. Fut­bol­cuy­la il­gi­li bil­gi­ler ve­ren Sü­mer, “Şu ana ka­dar trans­fe­rin­de ba­zı problemler var­dı. Bu­nun için trans­fe­ri şim­di ger­çek­le­şe­bil­di” de­di. Sü­mer son ola­rak Papy’nin A ta­kım­la id­man­la­ra çı­kıp çık­ma­ya­ca­ğı­na tek­nik he­yet ve yö­ne­tim ku­ru­lunun ka­rar ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT