BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dü­el­lo

Dü­el­lo

Tür­ki­ye gün­ler­dir Uğur Dün­dar‘ın Me­lih Gök­çek ve Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu‘yla yap­tı­ğı “Yüz­leş­me”yi ko­nu­şu­yor. Şöy­le bir dü­şün­düm; Uğur Dün­dar, bir kı­yak ya­pıp ar­tık “çe­kil­mez” bir ha­le ge­len spor dün­ya­sı­na da bir el at­sa! Me­se­la...Tür­ki­ye gün­ler­dir Uğur Dün­dar‘ın Me­lih Gök­çek ve Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu‘yla yap­tı­ğı “Yüz­leş­me”yi ko­nu­şu­yor. Şöy­le bir dü­şün­düm; Uğur Dün­dar, bir kı­yak ya­pıp ar­tık “çe­kil­mez” bir ha­le ge­len spor dün­ya­sı­na da bir el at­sa! Me­se­la... Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve Oğuz Sar­van‘ı çı­kar­sın Yüz­leş­me’si­ne... Aziz Yıl­dı­rım‘la Sa­det­tin Sa­ran ya da Ta­hir Kı­ran da ola­bi­lir! Ya da... Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner‘le, es­ki baş­kan Ha­luk Ulu­soy‘u... Ve­ya... Sa­ha­da ko­nu­şan ama “bir tür­lü an­la­şa­ma­yan” Del­ga­do‘yla, ha­kem Cü­neyt Ça­kır‘ı... Ne der­si­niz? Ben söy­le­ye­yim; bu isim­ler kar­şı kar­şı­ya gel­dik­le­rin­de bir­bir­le­ri­nin yü­zü­ne gü­lüm­ser, il­ti­fat­lar eder! Ama iş, ar­ka­dan ko­nuş­ma­ya, ba­sı­na ha­ber sız­dır­ma­ya ku­yu kaz­ma­ya gel­di mi, bir­den­bi­re ger­çek yüz­le­ri or­ta­ya çı­kar! Sin­kaf­lı, ağ­za alın­ma­ya­cak kü­für­ler, kar­şı­sın­da­ki­nin aya­ğı­nı kay­dı­ra­cak “dan­söz­lük­ler” baş­lar he­men... De­mok­ra­tik bir şe­kil­de kar­şı­laş­mak is­te­mez­ler. Ta­raf­tar­lar, “ta­raf” ol­duk­la­rı­nın söz­le­ri­ne ina­nır ve ko­nu ka­pa­nır. Gü­zel ül­ke­min, gü­zel in­san­la­rı... Çün­kü siz­ler, bu­nu hak edi­yor­su­nuz! Me­rak edi­yo­rum! Geç­ti­ği­miz gün bir in­ter­net si­te­sin­de, Aziz Yıl­dı­rım‘ın, G.Sa­ray-Be­şik­taş der­bi­si son­ra­sı, “G.Sa­ray bu fut­bo­lu oy­na­ma­yı sür­dü­rür­se kor­ka­rım ki bi­zim stad­yum­da fi­nal oy­nar” şek­lin­de söz­le­ri ya­yın­lan­dı. Bu id­di­a F.Bah­çe’nin res­mi in­ter­net si­te­sin­den jet hı­zıy­la ya­lan­lan­dı. Ta­mam; ha­be­rin ya­lan ol­du­ğu­nu var­sa­ya­lım. Ama ya ger­çek­ten G.Sa­ray, Şük­rü Sa­ra­coğ­lu’nda fi­nal oy­nar­sa? Res­mi in­ter­net si­te­si o za­man ne ya­za­cak çok me­rak edi­yo­rum! Bir de baş­kan aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Yıl­dı­rım‘ın es­ki me­sai ar­ka­da­şı Şa­dan Kal­ka­van‘ın baş­kan­lık se­çim­le­rin­de ne ka­dar oy ala­ca­ğı­nı...
Kapat
KAPAT