BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KAPTANLIK İÇİN AĞIZ DALAŞI

KAPTANLIK İÇİN AĞIZ DALAŞI

Ar­da’nın “İkin­ci kap­tan­lı­ğı ka­bul et­mem” açık­la­ma­la­rı­nın arka planında Ser­vet’le ya­şa­dı­ğı sözlü tar­tış­ma­nın yat­tı­ğı id­di­a edil­diPA­ZU­BANT KRİZ OL­DU G.Sa­ray’da geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da kap­tan­lık­la il­gi­li ya­şa­nan tar­tış­ma­la­ra bir ye­ni­si da­ha ek­len­di. Be­şik­taş der­bi­si son­ra­sı Ar­da’nın, “Kap­tan ol­mak is­ter­dim. Ama bu sa­at­ten son­ra ikin­ci kap­tan­lı­ğı as­la ka­bul et­mem” şek­lin­de ver­di­ği de­me­cin al­tın­da giz­li bir ger­çe­ğin yat­tı­ğı id­di­a edil­di. As­lın­da sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lüp­te­ki kap­tan­lık kri­zi ilk ola­rak UE­FA Ku­pa­sı’nda­ki Hert­ha Ber­lin ma­çın­da baş­la­dı. Ay­han’ın ce­za­sı se­be­biy­le oy­na­ya­ma­dı­ğı bu kar­şı­laş­ma­da kap­tan­lık pa­zu­ban­dı Lin­coln’ün tak­ma­sı­nı sin­di­re­me­yen ba­zı oyun­cu­lar, du­ru­ma tep­ki gös­te­re­rek da­ha kı­dem­li bir oyun­cu­nun bu gö­re­vi yap­ma­sı ko­nu­sun­da yö­ne­ti­ci­le­re ver­yan­sın et­ti. Ka­pa­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lan bu ko­nu G.Bir­li­ği ma­çı ön­ce­si bir defa da­ha pat­lak ver­di. PA­RİS’E GİT­Tİ­LER İd­di­ala­ra gö­re kart ce­za­sı se­be­biy­le G.Bir­li­ği kar­şı­laş­ma­sın­da oy­na­ya­ma­yan Ay­han’ın ye­ri­ne sa­ha­ya kap­tan ola­rak yi­ne Lin­coln’ün çı­ka­ca­ğı­nı öğ­re­nen fut­bol­cu­lar­dan Ar­da ve Sab­ri du­ru­ma is­yan et­ti. Her iki oyun­cu da, “Biz genç ola­bi­li­riz ama bu ta­kım­da­ki en es­ki oyun­cu­la­rız. Sa­rı-kır­mı­zı­lı for­ma­yı biz­den faz­la gi­yen kim­se yok. Bu kap­tan­lık iki­miz­den bi­ri­nin ol­ma­lı” şek­lin­de ko­nuş­ma­lar ya­pın­ca, Ser­vet’in sert tep­ki­siy­le kar­şı­laş­tı. Ba­şa­rı­lı de­fans oyun­cu­su­nun, “Si­ze ne olu­yor? Da­ha kaç ya­şın­da­sı­nız ki, he­men kap­tan­lık is­ti­yor­su­nuz. Ne ka­dar önem­liy­miş şu kap­tan­lık” ifa­de­le­ri so­yun­ma oda­sın­da bir an­da buz gi­bi bir ha­va es­tir­di. Kı­sa sü­ren tar­tış­ma­yı son­ra­ki gün­ler­de tat­lı­ya bağ­la­yan iki­li dün bir­lik­te Pa­ris’e ta­ti­le git­ti. > Ercan YILDIZ
Kapat
KAPAT