BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­çan ba­lık!

Ka­çan ba­lık!

Ba­zı fut­bol­cu­la­rın, klâs­la­rı­na rağ­men, ne­den ye­dek kal­dık­la­rı­nı me­rak eder du­ru­ruz...Ba­zı fut­bol­cu­la­rın, klâs­la­rı­na rağ­men, ne­den ye­dek kal­dık­la­rı­nı me­rak eder du­ru­ruz... Ya sa­kat­lık, ya ta­kım oyu­nu­na adap­te ola­ma­ma­la­rı, ya da bil­me­di­ği­miz bir baş­ka ne­den­ler­den, hep sa­ha içi­ne öz­lem­le ba­kar bun­lar... İş­te bir ör­nek... F.Bah­çe­li Ön­der Tu­ra­cı... Ha­ni “Zi­co var­sa, ben yo­kum” di­ye­rek, yö­ne­ti­me rest çe­kip gi­den, son­ra da Ara­go­nes‘in ge­li­şi ile tek­rar F.Bah­çe’ye dö­nen Ön­der... Ve o Ön­der, geç­ti­ği­miz haf­ta­ya de­ğil, li­ge dam­ga­sı­nı vu­ran adam­lar­dan bi­ri ol­du... ** Mil­yon­lar­ca in­sa­nın gör­dü­ğü, oy çok­lu­ğu ile ka­rar ver­di­ği el­le atı­lan bir gol son­ra­sı “Eli­me çarp­ma­dı, om­zum­la at­tım” söz­cük­le­ri­ni sı­ra­lar­ken, ya­lan söy­le­me­di­ği­ne sa­de­ce ken­di­si ina­nan bi­riy­di Ön­der... Oy­sa bir emek hır­sız­lı­ğı­na im­za atar gi­bi, ra­ki­bin mo­ra­li­ni, gar­dı­nı, pu­anı­nı dü­şür­müş­ken ve de en önem­li­si bir “Fa­ir Play” ödü­lü­ne sa­hip ola­cak­ken, Ön­der, ne­den klâs fut­bol­cu ola­ma­dı­ğı­nı, ne­den ye­dek kal­dı­ğı­nın açı­lı­mı­nı yap­tı... Keş­ke hiç ko­nuş­ma­say­dı... Keş­ke, ko­nu­şup da, bir ya­la­nın içi­ne bat­ma­say­dı... Keş­ke F.Bah­çe‘nin “el­siz” de ka­za­na­bi­le­ce­ği­ne inan­say­dı... Keş­ke ken­di­si­ni ayıp­la­ta­ca­ğı­na al­kış­lat­say­dı... Ba­lık kaç­tı, Ön­der‘in el­le­rin­den... Ve ka­çan ba­lık “Fa­ir Play” ba­li­na­sıy­dı as­lın­da... Ha­san Do­ğan ha­tı­rı­na Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­nun bu ka­dar ra­hat, eleş­ti­ri ok­la­rın­dan uzak ya­şan­tı­sı­nın tek ne­de­ni, rah­met­li Ha­san Do­ğan‘a olan say­gı­dır... Bu mi­ra­sı, Mer­kez Ha­kem Ko­mi­te­si ile en kö­tü şe­kil­de kul­la­nan Öz­ge­ner Yö­ne­ti­mi, hiç­bir dö­nem­de ya­şan­ma­yan, yar­dım­cı ha­kem­le­rin, lig sı­ra­la­ma­sı­nı bu ka­dar de­ğiş­tir­di­ği­ne şa­hit olur­ken, ya­tıp kal­kıp Ha­san Do­ğan‘a du­a et­me­li­dir... Da­ha yo­lun ya­rı­sın­da ton­la ha­ta, ton­la bay­rak, ton­la dü­dük... Emek­le­rin, bo­zuk pa­ra gi­bi har­can­ma­sı­na is­yan, li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da ön­le­ne­mez ha­le ge­lir­se, bu fe­de­ras­yo­nu, Ha­san Do­ğan‘ın ru­hu da kur­ta­ra­ma­ya­cak­tır... Bir çır­pı­da sa­tış... Ana­do­lu’nun “Şam­pi­yon ara­mız­dan çık­sın” di­ye gö­be­ği çat­lı­yor... Ama li­der Si­vass­por‘un baş­ka­nı­na ba­kı­nız... O, Meh­met Yıl­dız‘ı iyi pa­ra­ya sa­ta­ca­ğı­nı söy­lü­yor... İş­te ti­pik Ana­do­lu zih­ni­ye­ti... Bir elin­de Yıl­dız, bir elin­de cüz­dan... Pa­ra­lar gel­sin, yan­dan, yan­dan! Tor­pil­li şer­bet­çi Şer­bet­çi­lik, as­lın­da gü­zel bir mes­lek­tir... İn­san­la­ra ağız ta­dı ve­ren, on­la­rı lez­zet yö­nün­den mut­lu eden bir us­ta­lık­tır şer­bet­çi­lik... Her­ke­sin, kı­va­mı­nı tut­tu­ra­ma­ya­ca­ğı bir in­ce­lik ge­rek­ti­rir bu mes­lek... Be­ğen­dir­me­nin zor­lu­ğu­nu, ko­la­ya in­dir­ge­mek ge­re­kir... İçen­le­re “Ohh” de­dirt­mek zo­run­da­dır şer­bet­çi us­ta­la­rı... Bi­zim mes­lek­te de bol mik­tar­da bu­la­bi­lir­si­niz de­ği­şik şer­bet­çi­le­ri! Bu işi, su­ya şe­ker ka­ta­rak ya­pı­lan ba­sit bir mes­lek gi­bi gö­ren ara­mız­da­ki şer­bet­çi­le­ri at­la­mak olur mu? On­lar, ta­raf ol­duk­la­rı ta­kım­la­rın ayıp­la­rı­nı gör­me­mez­li­ğe ge­le­rek, de­ği­şik bir yol tut­tu­rur­lar kö­şe­le­rin­de... *** Er­can Sa­at­çi, mü­zi­ği­ne lâf söy­le­ye­me­ye­ce­ği­miz ama şan­sın da kö­şe ya­za­rı yap­tı­ğı bir isim­dir... Ça­lış­tı­ğı ga­ze­te­den, spor dün­ya­sı­nın “1 nu­ma­ra­lı” isim­le­ri ko­vu­lur­ken, onun sü­tun­la­rı ise, en­le­me­si­ne, boy­la­ma­sı­na bü­yük­lük ka­zan­mış­tır... Ama o, Tür­ki­ye‘nin ko­nuş­tu­ğu “el­le atı­lan” bir go­lün var­lı­ğın­dan bi­le bah­set­mez ya­zı­sın­da... Oy­sa te­le­viz­yon­dan yaz­dı­ğı maç kri­ti­ğin­de, bu ola­yı de­tay­lı bir şe­kil­de gör­dü­ğü hal­de, tut­tu­ğu ta­kı­mın sev­da­sı­na, kör olup çı­kı­ve­rir oku­yu­cu­su­nun kar­şı­sı­na... Öy­le ki, tar­tış­ma­lı o gol po­zis­yo­nu­na uzak­tan, ya­kın­dan de­ğin­me­yen tek yo­rum­cu ol­ma şe­re­fi­ne (!) de eri­şir bu bu­lun­maz da­mat... San­ki F.Bah­çe’nin, böy­le­si­ne yağ­cı­la­ra ih­ti­ya­cı var... De­mek ki; spor ba­sı­nının içi­ne ba­lık­la­ma da­lan­la­rın, spo­ra kat­kı­la­rı böy­le olu­yor... Bir ta­raf­tan na­bız tu­tu­yor, bir ta­raf­tan da ba­ğı­rı­yor bun­lar: “Şer­bet­çi­ii gel­di­ii... Şer­bet­çi­ii”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT