BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Akraba evliliği

Akraba evliliği

Su­al: Ate­ist di­yor ki: Ah­zab su­re­si 50. âyet­te, Pey­gam­be­re, ku­zen­le­riy­le ev­len­me­nin he­lal kı­lın­dı­ğı bil­di­ri­li­yor. Hâl­bu­ki bi­lim, ak­ra­ba ev­li­li­ği­ne kar­şı çı­kı­yor. Kur’an­la bi­lim ça­tı­şı­yor mu?Su­al: Ate­ist di­yor ki: Ah­zab su­re­si 50. âyet­te, Pey­gam­be­re, ku­zen­le­riy­le ev­len­me­nin he­lal kı­lın­dı­ğı bil­di­ri­li­yor. Hâl­bu­ki bi­lim, ak­ra­ba ev­li­li­ği­ne kar­şı çı­kı­yor. Kur’an­la bi­lim ça­tı­şı­yor mu? CE­VAP: Gü­nü­müz­de de ak­ra­ba ev­li­li­ği ya­pı­lı­yor; ama on­lar­dan sa­kat do­ğan­la­ra çok az rast­la­nı­yor. Ak­ra­ba ol­ma­dı­ğı hâl­de de, sa­kat do­ğan­lar olu­yor. O za­man, ya­ban­cıy­la ev­len­mek, bi­lim­le ça­tı­şı­yor den­mez. Di­ni­miz­de, ku­zen­le ev­len­mek ten­zi­hen mek­ruh­tur. Bir ha­dis-i şe­rif­te bu­yu­ru­lu­yor ki: (Ku­zen­ler­le ev­le­nin­ce, ço­cuk­la­rı za­yıf, has­ta­lık­lı ola­bi­lir.) [İh­ya] De­mek ki, Pey­gam­ber efen­di­miz de bu­nu tav­si­ye et­mi­yor. Al­la­hü teâ­lâ ona he­lal kıl­mış­sa, kim ne di­ye­bi­lir ki? Hük­mü ko­yan odur. Haz­ret-i Âdem za­ma­nın­da fark­lı kız kar­deş­ler­le ev­len­me­yi em­ret­miş­ti. Ya­ra­tan em­re­din­ce, ya­ra­tı­lan ne di­ye­bi­lir ki? KA­DIN­LA­RI DÖV­MEK Su­al: Ate­ist di­yor ki: Al­lah, Kur’an­da, ni­ye (ka­dın­la­rı dö­vün) di­yor? CE­VAP: Bir ka­rın­ca­yı hat­ta bir buğ­day ta­ne­si­ni ya­rat­mak­tan aciz in­san, kâ­ina­tı ya­ra­tan yü­ce Rab­bi­mi­zin em­ri­ni han­gi hak­la sor­gu­la­ya­bi­lir ki? Âye­tin bir kıs­mı­nı de­ğil ta­ma­mı­nı al­mak ge­re­kir. Bu âyet-i ke­ri­me­nin mea­li şöy­le­dir: (Er­kek­ler, ka­dın­lar üze­ri­ne hâ­kim­dir [ai­le re­isi­dir]. Çün­kü Al­la­hü teâ­lâ, ba­zı kul­la­rı­nı, ba­zı hu­sus­lar­da ba­zı­sın­dan üs­tün ya­rat­mış­tır. Hem de er­kek­ler, ken­di mal­la­rı­nı, on­lar için sarf eder­ler. Ka­dın­la­rın iyi­le­ri, Al­la­hü te­âlâ­ya ita­at eder ve ko­ca­la­rı­nın hak­la­rı­nı gö­ze­tir­ler. Ko­ca­la­rı ha­zır ol­ma­dık­la­rı za­man, on­la­rın na­mus­la­rı­nı ve mal­la­rı­nı, Al­lah’ın yar­dı­mıy­la ko­rur­lar. Hı­ya­net et­me­sin­den kork­tu­ğu­nuz ka­dın­la­ra, ka­rı ko­ca hak­la­rı­nı öğ­re­tin ve tat­lı söz­ler­le na­si­hat edin, on­la­rı ya­ta­ğı­nız­dan ayı­rın. Yi­ne de, us­lan­maz ise­ler, ha­fif dö­vün! Us­la­nır­lar­sa, on­la­rı üze­cek şey yap­ma­yın, ken­di­le­ri­ni in­ci­te­cek ba­ha­ne ara­ma­yın.) [Ni­sa 34] Gö­rü­lü­yor ki, ma­la ve na­mu­sa hı­ya­net et­me­yen ka­dın­la­rı döv­mek de­ğil, on­la­rı hiç­bir su­ret­le üz­mek ca­iz de­ğil­dir. Na­mu­sa ve ma­la ha­in­lik eden­le­re, her ka­nun, ağır ce­za ver­mek­te­dir. İs­la­mi­yet, ka­dın­la­ra çok kıy­met ve­rip, çok acı­dı­ğı için, ha­in olan­la­rı­nı, ka­nun pen­çe­si­ne dü­şür­me­den ön­ce, ha­fif vur­mak­la ıs­lah edil­me­le­ri­nin de, tec­rü­be olun­ma­sı­nı em­ret­mek­te­dir. Bir ha­dis-i şe­rif­te bu­yu­rul­du ki: (Bir er­kek, ha­nı­mı­nı dö­ver­se, kı­ya­met­te onun da­va­cı­sı ben olu­rum.) [R. Na­sı­hin] Dün­ya iş­le­rin­de­ki ku­su­ru için, döv­mek şöy­le dur­sun, acı, sert bi­le söy­len­mez. (S. Ebe­diy­ye) > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT