BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Bana bir elbise verene...”

“Bana bir elbise verene...”

Re­sû­lul­lah Efen­di­miz’in “aley­his­se­lam” kom­şu­su fa­kir bir ka­dın­ca­ğız, Efen­di­miz­den, na­maz­da ör­tü­ne­cek bir el­bi­se is­te­di. Re­sû­lul­la­hın da faz­la el­bi­se­si yok­tu. Üze­rin­de­ki­ni çı­ka­rıp gön­der­di. Na­maz vak­ti gi­rin­ce, el­bi­se­siz mes­ci­de gi­de­me­di.Re­sû­lul­lah Efen­di­miz’in “aley­his­se­lam” kom­şu­su fa­kir bir ka­dın­ca­ğız, Efen­di­miz­den, na­maz­da ör­tü­ne­cek bir el­bi­se is­te­di. Re­sû­lul­la­hın da faz­la el­bi­se­si yok­tu. Üze­rin­de­ki­ni çı­ka­rıp gön­der­di. Na­maz vak­ti gi­rin­ce, el­bi­se­siz mes­ci­de gi­de­me­di. Haz­ret-i Alî hu­zu­ra ko­şup; - Yâ Re­sû­lal­lah, ödünç al­dı­ğım se­kiz dir­he­mim var. Ya­rı­sı­nı ve­re­yim, ken­di­ni­ze bir el­bi­se alı­nız, de­di. Re­sû­lul­lah, dört dir­he­mi alıp çık­tı ev­den. İki dir­hem­le bir el­bi­se al­mış­tı ki, yol ke­na­rın­da bir âmâ gör­dü. - Ba­na bir el­bi­se ve­re­ne, Al­lah Cen­net el­bi­se­si ver­sin! di­yor­du. Al­dı­ğı el­bi­se­yi ona ver­di. Âmâ, el­bi­se­yi eli­ne alın­ca misk gi­bi gü­zel ko­ku duy­du. Bu­nun Re­sû­lul­lah’tan gel­di­ği­ni an­la­yıp; - Yâ Rab­bî, bu göm­lek sâ­hi­bi­nin hür­me­ti­ne göz­le­ri­mi aç! de­di. İki gö­zü he­men açıl­dı. Re­su­lul­lah ora­dan ay­rı­lıp, bir dir­hem­le bir el­bi­se al­mış­tı ki, kü­çük bir hiz­met­çi kı­zın ağ­la­dı­ğı­nı gö­rüp, şef­kat­le sor­du: - Kı­zım ni­çin ağ­lı­yor­sun? - Bir Ya­hû­dî­nin hiz­met­çi­si­yim. Ba­na bir dir­hem ver­di. Ya­rım dir­hem­le şi­şe, ya­rım dir­hem­le de yağ al, de­di. Bun­la­rı alıp gi­di­yor­dum ki, elim­den düş­tü, kı­rıl­dı. Efen­di­miz, son dir­he­mi­ni kı­za ve­rip; - Bu­nun­la şi­şe ve yağ al, evi­ne gö­tür, bu­yur­du. Kız­ca­ğız te­dir­gin­di: - Çok ge­cik­tim. Bu va­kit­te gi­der­sem efen­dim be­ni dö­ver. - Kork­ma, se­nin­le ge­lir, sa­na bir şey yap­ma­ma­sı­nı ona söy­le­rim, bu­yur­du. Ve bir­lik­te eve gi­dip, kı­za bir şey yap­ma­ma­sı­nı ri­câ et­ti. Ya­hû­dî fev­ka­lâ­de duy­gu­lan­mış­tı. O Ser­ver’in ayak­la­rı­na ka­pa­nıp; - Bin­ler­ce ars­la­nın, em­ri­ni yap­mak için ka­pı­sın­da bek­le­di­ği ey ko­ca Pey­gam­ber! Bir hiz­met­çi kız için, be­nim gi­bi bir mis­ki­nin ka­pı­sı­nı şe­ref­len­dir­din. Bu kı­zı se­nin şe­re­fi­ne âzâd et­tim, de­di. Ve “Şe­hâ­det”i oku­yup, Müs­lü­man ol­du. > www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT