BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yassah hangisi?

Yassah hangisi?

An­la­mak­ta zor­lan­dı­ğı­mız çok ka­nun­la­rı­mız ol­muş... Min­tan ye­lek, po­tur ça­rık bi­ri da­ha ko­şa­rak, il­çe sı­nı­rın­da bek­le­şen köy­lü­le­ri­nin ya­nı­na va­rı­yor. Ba­şın­da­ki kas­ke­ti çı­ka­rıp bir di­ğe­ri­ne ve­ri­yor. Kas­ke­ti gi­yen za­val­lı da ace­ley­le çar­şı­ya ko­şar­ken, ar­ka­da­ki­ler “oya­lan­ma­ma­sı­nı” tem­bih edi­yor­lar!An­la­mak­ta zor­lan­dı­ğı­mız çok ka­nun­la­rı­mız ol­muş... Min­tan ye­lek, po­tur ça­rık bi­ri da­ha ko­şa­rak, il­çe sı­nı­rın­da bek­le­şen köy­lü­le­ri­nin ya­nı­na va­rı­yor. Ba­şın­da­ki kas­ke­ti çı­ka­rıp bir di­ğe­ri­ne ve­ri­yor. Kas­ke­ti gi­yen za­val­lı da ace­ley­le çar­şı­ya ko­şar­ken, ar­ka­da­ki­ler “oya­lan­ma­ma­sı­nı” tem­bih edi­yor­lar! Bi­ri ocak­tan ucu kor­lu çır­pı­yı alı­yor, di­ğe­ri lam­ba­nın şi­şe­si­ne eği­li­yor. Bi­ri ise cu­va­ra’sı­nı yak­mak için ce­bin­den çak­mak çı­ka­rın­ca “cen­der­me” di­ki­li­yor te­pe­si­ne “Çak­mak Ver­gi­si” di­ye! * Be­nim ha­tır­la­dı­ğım za­man­lar­day­sa rad­yo ve te­le­viz­yon­lar­da ara­besk mü­zik ya­sak­tı; Po­lis Rad­yo­su ha­riç. Ya­sak olan şey, po­lis­le­rin rad­yo­sun­da ser­best­ti!.. Mey­dan­da­ki ga­ze­te ba­yi­i mil­le­tin gö­zü önü­ne ga­ze­te­le­ri as­mış. Hü­kü­met­le­rin düş­me ha­ber­le­rin­den da­ha bü­yük, ya­rım say­fa­lık, tam say­fa­lık ana­dan ür­yan ka­dın re­sim­le­ri. Yak­la­şın­ca gö­rür­sün ki me­ğer bun­lar “çıp­lak de­ğil” de; üç nok­ta­sı­na ko­nan üç mi­nik yıl­dız­la ya­sak ol­mak­tan çı­ka­rıl­mış(!)mış! * Bun­la­ra ben­zer, an­la­ya­ma­dı­ğı­mız ye­ni ka­nun­la­rı­mız var: Te­le­viz­yon­da si­ne­ma: Genç adam fab­ri­ka­dan çı­ka­cak sev­di­ği­ni bek­ler­ken, ce­bin­den al­dı­ğı “gör­me­di­ği­miz” bir şe­yi ağ­zı­na ko­yu­yor. Sol eliy­le kuy­tu ya­pıp, sağ elin­de­ki çak­ma­ğı ateş­li­yor. Biz onun ne yak­tı­ğı­nı ka­ti­yen an­la­mı­yo­ruz. Gör­dü­ğü­müz sa­de­ce tü­ten du­man­lar!.. Bar­dak­lar tek­rar do­lu­yor, ka­deh­ler to­ku­şu­yor, şi­şe­ler yu­var­la­nı­yor. Ağız­lar ka­yı­yor, bi­ri da­ha kus­mak­tan dö­nü­yor. Ka­dın­lar­dan ba­zı­sı kon­trol­den çı­kı­yor. Bi­ri, boğ­du­ğu da­ma­rı­na uyuş­tu­ru­cu zerk edi­yor. Fa­kat her bi­ri­nin par­mak ve­ya du­dak­la­rı ara­sın­da mi­nik si­lin­me­ler; biz sa­de­ce du­man­la­rı gö­rü­yo­ruz! Ben şim­di “Si­ga­ra­yı gör­me­miz bi­le ne­den ya­sak?” De­mi­yo­rum. So­rum şu: Bir uyuş­tu­ru­cu par­ti­sin­de, bir mey­ha­ne ma­sa­sın­da, bir fu­huş âle­min­de tek ya­sak şey, si­ga­ra mı?..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT