BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yüz­ler­ce kö­yün dün­ya ile ba­ğı ke­sil­di!

Yüz­ler­ce kö­yün dün­ya ile ba­ğı ke­sil­di!

So­ğuk ha­va ve kar ya­ğı­şı yurt ge­ne­lin­de et­ki­si­ni sür­dü­rü­yor. Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde ön­ce­ki ge­ce et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ve ti­pi se­be­biy­le Er­zu­rum’da 383, Bin­göl’de 161, Ar­da­han’da 33, Er­zin­can’da 180, Kars’ta 39, Muş’ta 100 ve Tun­ce­li’de 240 ol­mak üze­re top­lam 1136 köy yo­lu ula­şı­ma ka­pan­dı.So­ğuk ha­va ve kar ya­ğı­şı yurt ge­ne­lin­de et­ki­si­ni sür­dü­rü­yor. Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde ön­ce­ki ge­ce et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ve ti­pi se­be­biy­le Er­zu­rum’da 383, Bin­göl’de 161, Ar­da­han’da 33, Er­zin­can’da 180, Kars’ta 39, Muş’ta 100 ve Tun­ce­li’de 240 ol­mak üze­re top­lam 1136 köy yo­lu ula­şı­ma ka­pan­dı. Van, Bit­lis, Hak­ka­ri ve Ağ­rı’da da top­lam 926 kö­ye ula­şı­la­ma­dı­ğı bil­di­ril­di. Si­vas il mer­ke­zi ve il­çe­ler­de 767, Kay­se­ri’de 187, Bi­le­cik’te 21, Bo­lu’da 154, Gü­müş­ha­ne’de 60, Bay­burt’ta 132 köy­le ir­ti­ba­tın kop­tu­ğu açık­lan­dı. Yol­la­rın açıl­ma­sı için Özel İda­re Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor. Çan­kı­rı-Kas­ta­mo­nu ara­sın­da bu­lu­nan Il­gaz Da­ğı’nda et­ki­li olan kar ya­ğı­şı, ula­şı­mı olum­suz et­ki­li­yor. ZİN­CİR­SİZ İZİN YOK Ka­ra­yol­la­rı Böl­ge Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, ka­ra yo­lu­nu sü­rek­li açık tut­mak için bü­yük ça­ba har­cı­yor. Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra yo­lu­nun Ovit Da­ğı mev­ki­si­nin ise ula­şı­ma ka­pan­dı­ğı bil­di­ril­di. Kar ya­ğı­şı­nın et­ki­li ol­du­ğu yol­lar­da kon­trol­ler ya­pan tra­fik ekip­le­ri, zin­cir­siz sü­rü­cü­le­rin yo­la çık­ma­sı­na izin ver­mi­yor. Bu ara­da olum­suz ha­va şar­la­rı se­be­biy­le yüz­ler­ce kö­ye elek­trik ve­ri­le­me­di­ği öğ­re­nil­di. Öte yan­dan Yük­se­ko­va -Esen­de­re ka­ra yo­lun­da İran’dan ge­len bir tı­rın ka­ya­rak yo­lu ka­pat­ma­sı se­be­biy­le, on­lar­ca araç mah­sur kal­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT