BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bil­gi­sa­yar da iz­le­nebiliyor

Bil­gi­sa­yar da iz­le­nebiliyor

Ve­ri­le­ri ve ya­pı­lan ha­re­ket­le­ri iz­le­yen ca­sus ya­zı­lım­lar; şif­re­yi alı­yor, gön­de­ri­yor, son­ra ken­di­ni ka­pa­tı­yor. Böy­le­ce kul­la­nı­cı ta­ra­fın­dan far­k e­dil­me­si müm­kün ol­mu­yor...> ANKARA - Şükran KABAN TBMM’de ku­ru­lan te­le­fon din­le­me­le­riy­le il­gi­li Mec­lis Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’nda ko­nu­şan Ga­zi Üni­ver­si­te­si Bil­gi­sa­yar Mü­hen­dis­li­ği Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Şe­ref Sa­ğı­roğ­lu; bil­gi­sa­yar­lar­da­ki ve­ri­le­rin el­de edil­me­si­nin çok ko­lay ol­du­ğu­nu söy­le­di ve bil­gi­sa­yar­la­rın iz­len­me yön­tem­le­riy­le il­gi­li bil­gi­ler ver­di. Ko­mis­yon tu­ta­nak­la­rın­da yer alan ifa­de­le­rin­de Sa­ğı­roğ­lu; bil­gi­sa­yar­lar­da­ki ve­ri­le­rin ve ya­pı­lan ha­re­ket­le­rin iz­len­me­si­ne iliş­kin ca­sus ya­zı­lım­lar bu­lun­du­ğu­na işa­ret et­ti. HE­Dİ­YE­LE­RE DİK­KAT! Bu ya­zı­lım­la­rın son de­re­ce yay­gın ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Sa­ğı­roğ­lu; bir tu­şa ba­sım­dan ko­nuş­ma­ya, ka­me­ra gö­rün­tü­sü­ne ka­dar bil­gi­sa­yar­da olan bü­tün et­kin­lik­le­rin kay­de­di­lip kar­şı ta­ra­fa ile­ti­le­bil­di­ği­ni söy­le­di. Sa­ğı­roğ­lu’nun ver­di­ği bil­gi­ye gö­re; bu ya­zı­lım­lar ara­cı­lı­ğıy­la, klav­ye­ye do­ku­nul­du­ğun­da kul­la­nı­lan şif­re anın­da el­de edi­le­bi­li­yor. Her tür­lü ka­yıt ve ak­ta­rım ya­pa­bi­len bu ya­zı­lım­lar; şif­re­yi alı­yor, gön­de­ri­yor ve son­ra ken­di­ni ka­pa­tı­yor. Böy­le­ce kul­la­nı­cı ta­ra­fın­dan da far­ke­dil­me­si müm­kün ol­mu­yor. Ca­sus ya­zı­lım yön­tem­le­ri; iş yer­le­ri sa­hip­le­ri­nin, ça­lı­şan­la­rın bil­gi­sa­yar­da ne yap­tı­ğı­nı iz­le­mek için de kul­la­nı­lı­yor. Sağ­rı­oğ­lu, bil­gi­sa­yar iz­le­me­le­ri­nin klav­ye­le­rin ar­ka­sı­na ta­kı­lan kü­çük bir ci­haz­la da ra­hat­lık­la ya­pı­la­bil­di­ği­ni söy­le­di. CASUS­ YAZILIMLAR!.. Bu­nun, flash disk gi­bi ol­du­ğu­nu kay­de­den Sa­ğı­roğ­lu, “Bir ki­şi bil­gi­sa­ya­rı­nı­zın ar­ka­sı­na kü­çük bir par­ça ta­ka­rak, si­zin bil­gi­sa­ya­rı­nı­zı ele ge­çi­re­bi­lir. Bu­nu tes­pit et­mek müm­kün de­ğil” di­ye ko­nuş­tu. Sa­ğı­roğ­lu ca­sus bir klav­ye­nin pi­ya­sa­da 800 do­la­ra sa­tıl­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Bil­gi­sa­yar­la­ra ta­kı­lan bir bağ­lan­tı kab­lo­suy­la da her tür­lü bil­gi­nin de­po­la­na­bil­di­ği­ni ifa­de eden Sa­ğı­roğ­lu, he­di­ye edi­len bil­gi­sa­yar­lar­dan şüp­he du­yul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, içe­ri­sin­de ca­sus ya­zı­lım ola­bi­le­ce­ği­ni ak­tar­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT