BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Savaşta yıkılan Irak, TOKİ’yi çağırıyor

Savaşta yıkılan Irak, TOKİ’yi çağırıyor

Irak Ba­yın­dır­lık Ba­ka­nı De­ze­i, şe­hir­le­ri­nin ye­ni­den ima­rı ko­nu­sun­da Top­lu Ko­nut İda­re­sin­den yar­dım is­te­diTO­Kİ Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ha­luk Ka­ra­bel, Irak Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­ka­nı Be­yan De­ze­i’ye Tür­ki­ye zi­ya­re­ti anı­sı­na çi­ni he­di­ye et­ti. Irak Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­ka­nı Be­yan De­ze­i, TO­Kİ’yi zi­ya­ret et­ti. Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ha­luk Ka­ra­bel’den TO­Kİ’nin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi alan Ba­kan De­ze­i, sa­vaş se­be­biy­le Irak’ın ba­zı şe­hir­le­rin­de bü­yük yı­kım­lar ol­du­ğu­na dik­ka­ti çek­ti. TO­Kİ’nin yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar hak­kın­da al­dı­ğı bil­gi­den bü­yük mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu ifa­de eden Ba­kan De­ze­i, TO­Kİ ve Türk iş adam­la­rı­nın, Irak’ta yı­kı­lan şe­hir­le­rin ye­ni­den in­ş­ası­na kat­kı­da bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Irak’ta ko­nut ve alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rın­da bü­yük fır­sat­lar ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren ko­nuk Ba­kan, baş­ta Bağ­dat ol­mak üze­re, Bas­ra, Er­bil, Ne­cef ve Ker­be­la’nın top­lu ko­nut ça­lış­ma­la­rıy­la ye­ni­den aya­ğa kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ül­ke­sin­de özel­lik­le fa­kir ve alt ge­lir g­ru­bun­da bu­lu­nan in­san­lar için 70-75 met­re­ka­re­lik, her tür­lü sos­yal te­si­si bu­lu­nan, sağ­lık­lı ve gü­ven­li ko­nut­la­ra ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı an­la­tan De­zei şöy­le ko­nuş­tu: “Ay­rı­ca yı­kı­lan ya da es­ki­yen okul, has­ta­ne, ka­mu bi­na­la­rı ve spor mer­kez­le­ri­ni de ye­ni­den in­şa et­mek is­ti­yo­ruz. Bu çer­çe­ve­de TO­Kİ’yi ve Türk mü­te­ah­hit­lik fir­ma­la­rı­nı ül­ke­mi­ze da­vet edi­yo­ruz. Ya­tı­rım yap­mak is­te­yen­le­re her tür­lü ko­lay­lık ve ko­ru­ma­yı ga­ran­ti edi­yo­ruz. Irak’ta ya­tı­rım ya­pa­cak fir­ma­la­ra ar­sa te­mi­ni, ver­gi in­di­ri­mi ve sa­tış ga­ran­ti­si ko­nu­sun­da her tür­lü ko­lay­lı­ğı gös­te­re­ce­ğiz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT