BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Marmara 10 yılda 40 otele ulaşacak

The Marmara 10 yılda 40 otele ulaşacak

Serdar Alp Turan, “Hedeflerimizden sapma yok” dedi.> Mus­ta­fa Se­zer İS­TAN­BUL The Mar­ma­ra, bu yı­lın ba­şın­da sa­tın al­dı­ğı Con­ti Ote­li’ni 5.5 mil­yon eu­ro­luk ya­tı­rım­la ye­ni­le­ye­rek hiz­me­te aç­tı. The Mar­ma­ra Ho­tels & Re­si­den­ces Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Ser­dar Alp Tu­ran İs­tan­bul’da 6 ote­le ulaş­tık­la­rı­nı ifa­de ede­rek kriz or­ta­mı­na rağ­men 10 yıl­lık he­def­le­rin­den sap­ma ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Tu­ran, 2008 yı­lı ba­şın­da 10 yıl için­de 40 ote­le ulaş­ma he­de­fi be­lir­le­dik­le­ri­ni ak­ta­ra­rak, “Bu çer­çe­ve­de ilk ote­li­mi­zi Şiş­li’de aç­tık. Ne za­man bi­te­ce­ği be­lir­siz bir kriz or­ta­mı­na rağ­men bu he­de­fi­miz­den vaz­geç­me­dik. Sa­de­ce kriz dö­ne­min­de ya­tı­rım şek­lin­de ola­bi­le­cek otel açı­lış­la­rı­nı er­te­le­ye­bi­li­riz ama iş­let­me­ci­lik an­la­mın­da uy­gun pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz” de­di. Tu­ran, aça­cak­la­rı otel­le­rin İs­tan­bul’un ya­nı sı­ra Sof­ya, Ba­kü, Bük­reş, St. Pe­ters­burg gi­bi Türk­le­rin yo­ğun ola­rak git­ti­ği şe­hir­ler­de ola­ca­ğı­nı an­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT