BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz­de fab­ri­ka ku­rup 160 ki­şi­ye iş ve­re­cek

Kriz­de fab­ri­ka ku­rup 160 ki­şi­ye iş ve­re­cek

Kı­rık­ka­le’nin Bah­şı­lı il­çe­sin­de trak­tör fab­ri­ka­sı ku­ru­la­ca­ğı be­lir­til­di. Bah­şı­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Biş­kin, trak­tör fab­ri­ka­sı­nın ya­kın­da te­me­li­nin atı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.Kı­rık­ka­le’nin Bah­şı­lı il­çe­sin­de trak­tör fab­ri­ka­sı ku­ru­la­ca­ğı be­lir­til­di. Bah­şı­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Biş­kin, trak­tör fab­ri­ka­sı­nın ya­kın­da te­me­li­nin atı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, As­şa­hin Şir­ke­ti trak­tör, je­ne­ra­tör ve su mo­to­ru fab­ri­ka­sı kur­mak için Bah­şı­lı Kay­ma­kam­lı­ğı, Kı­rık­ka­le Va­li­li­ği, Kı­rık­ka­le Sa­na­yi Ti­ca­ret Mü­dür­lü­ğü ve Bah­şı­lı Be­le­di­ye­si­ne baş­vur­du. 10 mil­yon YTL’ye ku­ru­la­cak trak­tör fab­ri­ka­sı­nın 160 ki­şi­yi is­tih­dam ede­ce­ği be­lir­til­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Biş­kin, “Trak­tör fab­ri­ka­nın te­me­li­nin 15-20 Ocak gi­bi atıl­ma­sı ve Ni­san 2009’da ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nı­yor” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT