BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rubleyle mal satalım gaz parasını ödeyelim

Rubleyle mal satalım gaz parasını ödeyelim

İH­KİB Baş­ka­nı Tan­rı­ver­di, Rus Rub­le­si­nin Tür­ki­ye’de ge­çer­li ol­ma­sı du­ru­mun­da ala­cak­la­rı­nı tah­sil ede­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “1 mil­yar do­lar ala­ca­ğı­mız var” de­di> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL De­va­lü­as­yon kor­ku­su sebebiyle Rus­lar’ın 1 mil­yar do­la­rı aşan borç­la­rı­nı öde­me­di­ği­ni bil­di­ren İs­tan­bul Ha­zır­gi­yim ve Kon­fek­si­yon İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İH­KİB) Baş­ka­nı Hik­met Tan­rı­ver­di, “Ala­cak­la­rı­mı­zın tah­si­li ve ti­ca­re­tin rub­le ile ya­pıl­ma­sı­nın onay­lan­ma­sı ha­lin­de, kar­go ti­ca­re­ti da­hil 4-5 mil­yar do­lar ci­va­rın­da olan ha­zır gi­yim ih­ra­ca­tı 9-10 mil­yar do­lar­la­ra çı­kar. Tu­rizm­le bir­lik­te Tür­ki­ye eko­no­mi­si Rus­ya ile dış ti­ca­re­tin­de 2009’da pat­la­ma ya­şar” de­di. KARARI HÜKÜMET VERECEK Rus iş a­dam­la­rın­dan alı­na­cak rub­le­nin Tür­ki­ye’nin do­ğal­ gaz öde­me­le­rin­de kul­la­na­bi­le­ce­ği­ni ve dö­viz sı­kın­tı­sı­nı bi­raz ha­fif­le­te­bi­le­ce­ği­ni de kay­de­den Tan­rı­ver­di, “Rus­lar el­le­rin­de­ki do­lar­la­rı kul­lan­mak is­te­mi­yor­lar. Ala­cak­la­rı­mı­zın rub­le ile ya­pı­la­bil­me­si için Mer­kez Ban­ka­sı ile gö­rüş­tük. Mer­kez Ban­ka­sı’nın, kon­ver­tibl ol­ma­yan pa­ra­la­rın alım sa­tı­mı­nı ya­sak­la­yan, Türk Pa­ra­sı Kıy­me­ti­ni Ko­ru­ma Hak­kın­da 32 sa­yı­lı ka­ra­rın de­ğiş­ti­ril­me­si için ha­zır­lık ya­pa­rak, ko­nu­yu Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı’na gön­der­di­ği­ni öğ­ren­dik. Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler­den olum­lu so­nuç çı­ka­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Bu sis­te­min da­ha ön­ce Irak Di­na­rı’na uy­gu­lan­dı­ğı­nı da vur­gu­la­yan Hikmet Tan­rı­ver­di, “Rub­le di­ğer sek­tör­le­rin de aya­ğa kalk­ma­sı­nı sağ­lar” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT