BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF ile görüşmelerde önemli mesafe aldık

IMF ile görüşmelerde önemli mesafe aldık

Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, ya­pı­sal re­form ta­ra­fı güç­lü bir prog­ra­mın or­ta­ya ko­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, ya­pı­sal re­form ta­ra­fı güç­lü bir prog­ra­mın or­ta­ya ko­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) ile ye­ni bir ta­kım un­sur­lar or­ta­ya çık­ma­ma­sı ha­lin­de “üç aşa­ğı-beş yu­ka­rı ben­zer dü­şün­dük­le­ri­ni” tek­rar­la­yan Şim­şek, “IMF ile bir prog­ram ol­ma­say­dı da muh­te­me­len 2009 büt­çe­si­ni da­ha ger­çek­çi bir nok­ta­ya, bir ze­mi­ne oturt­mak için tedbirler alı­na­cak­tı” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT