BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Takipteki krediler artar fakat 2001 gibi olmaz

Takipteki krediler artar fakat 2001 gibi olmaz

BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, yüzde 3.4 olan kredide takibe dönüşüm oranının bir miktar daha yukarı çıkacağını ancak 2001 gibi olmayacağını söylediBan­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK) Baş­ka­nı Tev­fik Bil­gin, sek­tör­de kre­di­ler­de kü­re­sel kri­ze bağ­lı ola­rak du­ra­ğan­lık ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Yurt dı­şı kay­nak­la­rı he­men he­men ku­ru­muş du­rum­da. Kre­di ris­ki üze­rin­de en has­sas dur­du­ğu­muz risk. Kur­da çok faz­la risk gör­mü­yo­ruz. Şu an­da yüz­de 3.4 olan kre­di­de ta­ki­be dö­nü­şüm ora­nı bir mik­tar da­ha yu­ka­rı çı­ka­bi­lir ama 2001 gi­bi ol­ma­ya­cak­tır” de­di. SEK­TÖ­RE HA­RE­KET GEL­Dİ Leh­man Brot­hers’ın if­la­sın­dan son­ra sek­tör­de­ki ha­re­ket­li­li­ğin bi­raz da­ha fark­lı­laş­tı­ğı­nı kay­de­den Bil­gin şun­la­rı söy­le­di: “Leh­man ola­yıy­la be­ra­ber ve­ri­ler­de far­lı­lık­lar ya­şa­mak­ta­yız. Ey­lül so­nun­dan 16 Ara­lık’a ka­dar sek­tör­de­ki kre­di­ler 8.3 mil­yar YTL azal­dı; mev­du­at 3 mil­yar YTL art­tı. Ya­ban­cı pa­ra mev­du­at­ta yüz­de 9’luk bir aza­lış olur­ken, YTL mev­du­at­ta yüz­de 7’lik ar­tış var.” KÂR­DA­Kİ DÜ­ŞÜŞ NOR­MAL Ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de­ki kâr­lı­lı­ğın dü­şü­şü­nün nor­mal ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bil­gin, “2007’de ban­ka­la­rın bir de­fa­lık iş­ti­rak sa­tış­la­rı gi­bi kâr un­sur­la­rı var­dı. Bun­la­rı dü­şün­ce kâr­lı­lık ba­şa baş ge­lir. 2007 ile 2008 az çok ay­nı. Kâr­lı­lık­lar bir mik­tar aşa­ğı ine­cek­tir. Tür­ki­ye’de ban­ka­cı­lık sek­tö­rüy­le gu­rur duy­du­ğu­nu ifa­de eden BDDK Baş­ka­nı şöy­le ko­nuş­tu: “49 oyun­cu­nun da ser­ma­ye ye­ter­li­lik ras­yo­su yüz­de 12’nin üze­rin­de. Önem­li olan bu ora­nın yüz­de 8’in al­tı­na in­me­me­si. 49 oyun­cu­nun mev­du­at gü­ven­ce­sin­de he­nüz oy­na­ma ya­pıl­ma­dı, 49’u da iş­le­ri­ni çok iyi ya­pı­yor. Sek­tö­rü ile­ri­ye ta­şı­mak için el­le­rin­den ge­le­ni ya­pı­yor­lar.”
Kapat
KAPAT