BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Küçük yatırımcıya “TL’yi tercih edin” tavsiyesi

Küçük yatırımcıya “TL’yi tercih edin” tavsiyesi

2009 Yı­lı Bek­len­ti ra­po­ru­nu İş Ya­tı­rım Men­kul De­ğer­ler Di­rek­tö­rü Ser­hat Gür­le­yen açık­la­dı.> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL İş Ya­tı­rım Men­kul De­ğer­ler Di­rek­tö­rü Ser­hat Gür­le­yen, “Çok bü­yük ka­yıp­lar ol­ma­dan bu kri­zi at­la­ta­ca­ğız ama se­yir ya­vaş­la­ya­cak” de­di. İş Ya­tı­rım 2009 Yı­lı Bek­len­ti­le­ri ra­po­ru­nun açık­lan­dı­ğı top­lan­tı­da ko­nu­şan Gür­le­yen, “Eko­no­mi­nin dur­gun­lu­ğa gir­di­ği, IMF ile an­laş­ma­nın sağ­lan­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz, Mer­kez Ban­ka­sı’nın pa­ra po­li­ti­ka­sı­nı nor­ma­le dön­dür­dü­ğü baz se­nar­yo­muz­da, Türk Li­ra­sı cin­si ya­tı­rım araç­la­rı­nı tav­si­ye et­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Ay­rı­ca pi­ya­sa­da his­se se­ne­di ucuz­la­ya­cak tah­vil­den pa­ra ka­za­mak için da­ha uy­gun bir za­man” de­di. İMKB’nin ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de­ki en ucuz pi­ya­sa­lar­dan bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Gür­le­yen, “An­cak eko­no­mi­nin dur­gun­lu­ğa gir­di­ği ve be­lir­siz­lik­le­rin art­tı­ğı mev­cut kon­jonk­tü­rün bor­sa­da ka­lı­cı bir yük­se­liş için uy­gun ol­ma­dı­ğı­na ina­nı­yo­ruz” de­di. Ra­po­ra gö­re 12 ay­lık en­deks tah­mi­ni ise 34 bin se­vi­ye­si. Do­la­rın 2009 so­nun­da 1.64 YTL ola­ca­ğı­nı ön­gö­ren ku­rum, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin de se­ne­ye yüz­de 1.5 kü­çü­le­ce­ği­ni tah­min et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100812
  % 0.67
 • 5.2724
  % -0.34
 • 5.9803
  % -0.75
 • 6.8821
  % -0.29
 • 216.879
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT