BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­ban­cı ko­nuk­la­ra ‘Mis­tik İs­tan­bul’ gös­te­ri­mi

Ya­ban­cı ko­nuk­la­ra ‘Mis­tik İs­tan­bul’ gös­te­ri­mi

2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­kent­li­­ği için ha­zır­lık­lar sü­rer­ken, tu­rizm sek­tö­ründeki pa­zar pa­yı­nı yük­selt­mek is­te­yen ko­nak­la­ma te­sis­le­ri de­ği­şik ta­nı­tım prog­ram­la­rı ge­liş­ti­ri­yor.2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­kent­li­­ği için ha­zır­lık­lar sü­rer­ken, tu­rizm sek­tö­ründeki pa­zar pa­yı­nı yük­selt­mek is­te­yen ko­nak­la­ma te­sis­le­ri de­ği­şik ta­nı­tım prog­ram­la­rı ge­liş­ti­ri­yor. Bu­gün sa­at 19.00’da Tak­sim Gol­den Age 2 Ote­li’nde dü­zen­le­ne­cek “Mis­tik İs­tan­bul” bel­ge­se­li ile İs­tan­bul’da bu­lu­nan ya­ban­cı ko­nuk­la­rın eğ­len­ce­li ve hoş za­man ge­çir­me­le­ri, ken­tin pek bi­lin­me­yen kül­tü­rel me­kan­la­rı hak­kın­da bil­gi­len­di­ril­me­le­ri ve tu­rist­ler­de İs­tan­bul ba­ğım­lı­lı­ğı­nın oluş­tu­rul­ma­sı he­def­le­ni­yor. Top­lam 12 bö­lüm­den olu­şan bel­ge­sel se­tin­de, “Me­de­ni­yet­ler Baş­ken­ti” İs­tan­bul’un ta­ri­hi, tu­ris­tik ve kül­tü­rel zen­gin­lik­le­ri fark­lı bo­yut­la­rıy­la ta­nı­tı­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT