BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Umut ve beklentiler

Umut ve beklentiler

ABD’de so­ğuk­lar ve eko­no­mik kriz se­be­biy­le mo­ral­ler çok bo­zuk. Ame­ri­ka­lı­lar ka­ram­sar­lık­lar­la do­lu bir No­el se­zo­nu ge­çi­ri­yor­lar.ABD’de so­ğuk­lar ve eko­no­mik kriz se­be­biy­le mo­ral­ler çok bo­zuk. Ame­ri­ka­lı­lar ka­ram­sar­lık­lar­la do­lu bir No­el se­zo­nu ge­çi­ri­yor­lar. Ame­ri­kan Araş­tır­ma Gru­bu ve­ri­le­ri­ne gö­re son yıl­la­rın en dü­şük alış­ve­riş ve ta­til se­zo­nu ya­şa­nı­yor. Hal­bu­ki ta­til se­zo­nu ola­rak ad­lan­dı­rı­lan yı­lın son 3 ayı, ABD’de alış­ve­riş­le­rin ta­van yap­tı­ğı bir dö­nem olur­du. Alış­ve­riş mer­kez­le­ri ve dük­kan­lar yıl­lık ci­ro­la­rı­nın ne­re­dey­se ya­rı­sın­dan faz­la­sı­nı bu dö­nem­de ger­çek­leş­ti­rir­ler­di. Ya­ni ge­çim sı­kın­tı­sı, Ame­ri­ka­lı­la­rı fe­na vur­du. Eko­no­mik kriz, he­men her sek­tö­rü et­ki­le­di. No­el ve yıl­ba­şı alış­ve­ri­şi­nin eko­no­mi­yi can­lan­dır­ma­sı bek­len­ti­le­ri boş çık­tı. Kriz ne­de­niy­le baş­ta New York ol­mak üze­re ABD’nin pek çok ken­tin­de ürün­le­rin sa­tış fi­yat­la­rı ön­ce­ki yıl­la­ra gö­re çok da­ha aşa­ğı­la­ra çe­kil­me­si­ne rağ­men açık­la­nan ra­kam­lar, ABD’de alış­ve­riş ora­nı­nın ge­cen yıl­la­ra gö­re 2008’de, ya­rı ya­rı­ya azal­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Bü­tün bun­lar ge­le­cek­le il­gi­li umut ve bek­len­ti­le­ri kı­rı­yor. İn­san­la­rı fe­la­ket se­nar­yo­la­rı ile do­lu be­lir­siz­lik­le­re ve ka­ram­sar­lık­la­ra iti­yor. Öte yan­dan ma­dal­yo­nun bir de öbür yü­zü var. Re­fah ve ge­liş­me­le­ri­ni Ame­ri­ka­lı­la­rın alış­ve­riş yap­ma­sı­na bağ­la­mış ül­ke­ler, bu kriz ve ka­ram­sar­lık­tan çok da­ha faz­la et­ki­len­miş du­rum­da­lar. Dün­ya­nın en bü­yük eko­no­mi­si ve it­ha­lat­çı­sı olan ABD, alış­ve­riş­ler­de­ki bu müt­hiş azal­ma se­be­biy­le, Ja­pon­ya ve Çin’den Av­ru­pa Bir­li­ği’ne ka­dar bir­çok ül­ke­yi de kri­ze so­ku­yor. Dün­ya­nın Ame­ri­ka’ya sa­tış­la­rı düş­tük­çe, kü­re­sel bir çö­küş ya­şa­nı­yor. Hep be­ra­ber uçu­ru­ma doğ­ru yu­var­la­nı­yo­ruz. Ta­bi­i sa­de­ce bu eko­no­mik kriz ve dur­gun­luk de­ğil ABD’yi ve dün­ya­yı çar­pan... Dün­ya ça­pın­da­ki yol­suz­luk ve rüş­vet­ler de mil­yar­lar­ca in­sa­nın fe­la­ke­te doğ­ru yu­var­lan­ma­sı­nı hız­lan­dı­rı­yor. Zi­ra dün­ya ça­pın­da­ki yol­suz­lu­ğun mik­ta­rı yıl­da bir tril­yon do­la­rı bu­lu­yor. Oy­sa rüş­vet­çi gö­rev­li­le­rin ce­bi­ne gi­ren bu pa­ra, okul ve yol ya­pı­mı­na, eği­ti­me, sos­yal gü­ven­lik ya­tı­rım­la­rı ile sağ­lık hiz­met­le­ri­ne har­ca­na­bi­lir. Da­ha ada­let­li bir dün­ya­da ya­şan­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir. Ay­rı­ca rüş­vet ve yol­suz­luk­lar, ka­ra pa­ra­lar, ka­yıt dı­şı eko­no­mi­ler, ka­pi­ta­liz­min ür­kü­ten ca­na­var­lı­ğı ve hır­sı, hır­sız­lık­lar bü­tün dün­ya­yı ve hat­ta in­san­lı­ğın ge­le­ce­ği­ni teh­dit eder du­rum­da. So­nuç­ta bir yan­da ABD’de­ki eko­no­mik dur­gun­lu­ğun te­tik­le­di­ği kü­re­sel kriz, di­ğer yan­da da dün­ya­da­ki tril­yon do­la­rı aşan yol­suz­luk ve rüş­vet eko­no­mi­si, de­ğil 2009 yı­lı bek­len­ti­le­ri­ni, in­san­lı­ğın ge­le­ce­ği­ni de ka­rar­tı­yor. Yü­ce Al­lah bu­gün­le­ri­mi­zi arat­ma­sın di­yor, bu olum­suz­luk­la­ra rağ­men 2009 yı­lı­nın bü­tün in­san­lı­ğa ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni di­li­yo­ruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT