BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ALİ KİBAR: İSTEYEN HERKES BAŞARIR

ALİ KİBAR: İSTEYEN HERKES BAŞARIR

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kibar, zorluklardan yılmayanın, düştüğünde yeniden ayağa kalkabilenin başarılı olabileceğini belirterek, “Fırsatları görebilen öne geçer” dediSunuş İş dün­ya­sı­nın ba­şa­rı­lı li­der­le­rin­den bi­ri olan Hyun­da­i As­san Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Ki­bar Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ki­bar, bil­gi ve tec­rü­be­le­ri­ni biz­ler­le pay­laş­tı... Ali Ki­bar di­yor ki; İn­san is­ter­se, ba­şı­na ge­len her tür­lü zor­luk­tan, üzü­cü olay­dan kur­tu­la­bi­lir. Ve ye­ni­den ha­ya­ta sa­rı­la­bi­lir... Tek­rar ha­ya­ta tu­tun­ma­ya ça­lış­tı­ğın­da ise “ Kül­le­rin­den, Ye­ni­den Doğ­ma­sı­nı Bi­le­cek”... Düş­tü­ğün­de, ye­ni­den aya­ğa kal­ka­bi­le­cek ce­sa­re­ti ola­cak... Bir­çok in­sa­nın ‘kı­sa sü­re­de zen­gin ol­mak is­te­di­ği­ni bun­dan do­la­yı da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı­nı’ be­lir­ten Ali Ki­bar, “Bir sü­re son­ra zor­luk­lar­la kar­şı­la­şın­ca he­men pes edi­yor­lar. Uzun sü­re se­bat et­me­si­ni bi­len, ça­lış­kan ve dü­rüst olan, ba­şa­ra­ca­ğı­na ina­nan, bu­gü­ne ayak uy­du­ran, ge­rek­tir­di­ğin­de hız­lı ka­rar­lar ve­re­bi­len ve ver­di­ği ka­ra­rın ar­ka­sın­da du­ran her­kes ba­şa­rı­lı ola­bi­lir” di­yor. Ay­rı­ca top­lum­sal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­ni çok önem­se­yen her za­man des­te­ği­ni esir­ge­me­yen Ki­bar, Se­mi­ha Ki­bar Or­gan Nak­li ve Di­ya­liz Mer­ke­zi­ni, Ki­bar Hol­ding Eği­tim Vak­fı­nı, Asım Ki­bar Sev­gi Or­ma­nı­nı, Geb­ze Ata­türk Li­se­si­ni ve Ord. Prof. Dr. Ca­hit Arf İl­köğ­re­tim Oku­lu­na des­tek ol­ma­nın mut­lu­ğu­nu ya­şı­yor. Ali Kibar, ül­ke­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­len en bü­yük ya­ban­cı ya­tı­rım­lar­dan Hyun­da­i’de Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı... Ki­bar, hem dün­ya­yı sar­sa­rak sü­ren kü­re­sel kri­zi, hem Tür­ki­ye’nin bu kriz­de bu­lun­du­ğu ye­ri, hem de ge­le­ce­ğe dö­nük bek­len­ti­le­re da­ir gö­rüş­le­ri­ni bi­zim­le pay­laş­tı. İş dün­ya­sın­da­ki say­gın ye­ri­nin ya­nı sı­ra bir­çok iş ve sos­yal içe­rik­li der­nek­te de yö­ne­ti­ci ve üye olan Ali Ki­bar, ge­le­ce­ğin yö­ne­ti­ci­le­ri­ne de önem­li tav­si­ye­ler­de bu­lu­nu­yor... > Ali Bey, kriz yol­cu­lu­ğu de­vam ede­ce­ğe ben­zi­yor. Siz­ce Tür­ki­ye eko­no­mi­si üze­rin­de­ki et­ki­si gi­de­rek be­lir­gin­le­şir mi? İş­siz­li­ğin ço­ğa­la­rak art­ma­sı du­ru­mun­da, Tür­ki­ye’nin da­ha cid­di sos­yal ve si­ya­si so­run­lar­la kar­şı­laş­ma ris­ki­nin çı­ka­bil­me ih­ti­ma­li be­lir­gin­le­şi­yor. Gay­rı Sa­fi Yur­ti­çi Ha­sı­la (GSYH) ve­ri­le­ri­nin Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de bü­yü­me hı­zı­nın 2008’in üçün­cü çey­re­ğin­de yüz­de 0.5 ora­nı­na in­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Di­ğer ül­ke­ler­de ek­si ola­rak açık­la­nan üçün­cü çey­rek ra­kam­la­rı­na gö­re olum­lu sa­yı­la­bi­le­cek bu bü­yü­me hı­zı­nın Tür­ki­ye’de de ar­tık ya­vaş­la­ma­nın cid­di­ye­ti­ni yan­sıt­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ocak-ey­lül dö­ne­mi­ni kap­sa­yan 9 ay­lık bü­yü­me hı­zı yüz­de 3’e ge­ri­le­di. Kü­re­sel be­lir­siz­li­ğin et­ki­le­ri­nin bun­dan son­ra­ki çey­rek­ler­de de bü­yü­me hı­zı­mı­zı olum­suz et­ki­le­me­si şa­şır­tı­cı ol­ma­ya­cak... > Bü­tün ül­ke­ler kri­zi ya­şa­ya­cak mı? Kü­re­sel eko­no­mi­nin 2. Dün­ya Sa­va­şın­dan bu ya­na kar­şı­laş­tı­ğı en sı­kın­tı­lı dö­nem­le­rin­den bi­ri. Dün­ya üze­rin­de­ki bütün ül­ke­ler ne ka­dar iyi yö­ne­ti­lir­se yö­ne­til­sin, ne ka­dar fi­nan­sı sağ­lam olur­sa ol­sun bü­tün sek­tör­ler ve tüm şir­ket­ler için kri­zin bu­luş­ma hı­zı ve şid­de­ti­nin na­sıl bir teh­di­din or­ta­ya çık­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz... Her ne ka­dar 2001 yı­lı kri­zi son­ra­sın­da Tür­ki­ye re­form­lar sa­ye­sin­de eko­no­mik ya­pı­sı­nı güç­len­dir­miş ol­sa da şim­di­ki küre­sel eko­no­mik teh­dit Tür­ki­ye için de ge­çer­li. Kriz, bun­dan ön­ce­ki­ler gi­bi ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin ya­pı­sal so­run­la­rı­nın sür­dü­rü­le­mez ha­le gel­me­sin­den kay­nak­la­nı­yor. > “Cid­di sos­yal ve si­ya­si problemler ris­ki do­ğu­ru­yor” de­di­niz... Eko­no­mi­de­ki ge­ri­le­me­nin bu tab­lo­yu da­ha da kö­tü­leş­tir­me­si ka­çı­nıl­maz. Ha­li ha­zır­da kent­ler­de ya­şa­yan her dört genç­ten bi­ri iş­siz. Bu so­ru­nun ağır­laş­ma­sı Tür­ki­ye’nin çok cid­di sos­yal ve si­ya­si so­run­lar­la kar­şı kar­şı­ya kal­ma ris­ki­ni do­ğu­ru­yor. Bu ris­kin ön­len­me­si için, eko­no­mi­de­ki ge­ri­le­me­nin ya­vaş­la­tıl­ma­sıy­la, bu­nun ise çok so­mut ön­lem­le­rin ka­rar­lı­lık­la ve va­kit ge­çi­ril­me­den alın­ma­sıy­la sağ­la­nır. Bü­tün OECD ül­ke­le­ri­nin, bu kriz kar­şı­sın­da özel ba­zı ted­bir­le­ri dev­re­ye sok­ma­la­rı­na rağmen Tür­ki­ye ge­le­nek­sel pa­ra po­li­ti­ka­sı uy­gu­la­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. OECD ül­ke­le­ri’nin li­ki­dite sağ­la­yı­cı ön­lem­ler al­dı­ğı­nı ve fa­iz oran­la­rın­da in­di­ri­me git­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Mer­kez Ban­ka­sı­nın ih­ra­cat­çı şir­ket­le­rin re­es­kont im­kan­la­rı­nı ge­niş­let­me­si, dö­viz cin­sin­den kre­di­ler­de zo­run­lu kar­şı­lık ora­nı­nı in­dir­me­si pi­ya­sa­la­rı bi­raz da­ha ra­hat­lat­tı. PÜRÜZLÜ İŞLER BİZE GELİR Yöneticiler olarak aslında bir nevi stres yönettiklerini ifade eden Ali Kibar, “Rayına oturmuş, sorun çıkarmayan, düzenli giden işler bize gelmez... Çözüm isteyen, pürüzlü işler gelir bize” diyor... Ali Kibar çok sayıda derneğin yöneticisi ve üyesi 1958 yı­lın­da Kay­se­ri’de do­ğan Ali Ki­bar, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İk­ti­sa­di ve İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si me­zu­nu.. Ki­bar ay­rı­ca Tür­ki­ye Alü­min­yum Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (TAL­SAD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı, Tür­ki­ye Genç İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Gİ­AD), Türk-Ame­ri­kan İşa­dam­la­rı Der­ne­ği Onur Ku­ru­lu Üye­si, (TA­BA), Yo­ung Pre­si­dents’ Or­ga­ni­sa­ti­on (YPO), Av­ru­pa Alü­min­yum Bir­li­ği (EA­A), Türk-Ko­re İş Kon­se­yi Baş­ka­nı ve Türk Dış Ti­ca­ret Der­ne­ği (TURK­TRA­DE) Sos­yal Eko­no­mik İliş­ki­ler Vak­fı ve Tür­ki­ye En­gel­li­ler Spor Yar­dım ve Eği­tim Vak­fı (TES­YEV) üye­si, Genç Yö­ne­ti­ci İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (GYİ­AD) Onur Ku­ru­lu Üye­si, Tür­ki­ye Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Sİ­AD), Türk Eği­tim Vak­fı (TEV) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si. Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu (DE­İK) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si. İyi yö­ne­ti­ci, imar­cı uz­laş­ma­cı ola­cak! Ko­nu­ğu­muz Ali Ki­bar, bun­ca yı­lın tec­rü­be­siy­le sı­kın­tı­la­rın üs­te­sin­den gel­me­yi ba­şa­rı­yor. Ko­re­li Hyun­dai şir­ke­ti­nin Tür­ki­ye’de­ki ya­tı­rı­mı­nın ba­şa­rı­ya ulaş­ma­sın­da bü­yük kat­kı­la­rı olan, Ki­bar ­Hol­ding’de Yö­ne­tim ­Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­nin ya­nı sı­ra grup bün­ye­sin­de­ki 20 şir­ket­te gö­rev­le­ri bu­lu­nan Ki­bar, iyi bir yö­ne­ti­ci ol­ma­nın, ba­şa­rı­lı bir yö­ne­ti­ci ol­ma­nın tak­ti­ği­ni de şöy­le ve­ri­yor: İyi bir yö­ne­ti­ci­nin ön­ce­lik­le ka­rar ver­me ye­te­ne­ği ola­cak. Doğ­ru ya da Yan­lış. Ver­di­ği ka­rar yan­lış da­hi ol­sa kül­le­rin­den ye­ni­den doğ­ma­sı­nı bi­le­cek. Ona­rı­cı, imar­cı, uz­laş­ma­cı ola­cak. Ay­rın­tı­la­ra önem ve­re­cek. Ne ka­dar çok de­tay bi­lir­se o ka­dar çok gü­zel, doğ­ru ve isa­bet­li ka­rar ve­rir. Ki­şi es­ki ha­ta­la­rın­dan, fa­tu­ra­la­rın­dan ders çı­kar­ta­bil­me­li. Fır­sat her gün gel­mez ge­lir­se kıy­met bi­le­lim Za­ma­nı­mız çok kıy­met­li. Hat­ta her sa­ni­ye­si... Ama yö­ne­ti­ci, he­le de böy­le­si­ne dev bir şir­ke­ti yö­ne­ten, bir­çok der­ne­ğin yö­ne­ti­ci­li­ği­ni üst­len­miş bir yö­ne­ti­ci için her sa­ni­ye kıy­met­li. Ali Ki­bar, za­ma­nın ay­nı za­man­da fır­sat­la­rı da hız­la ge­ti­rip hız­la gö­tür­dü­ğü­ne ina­nı­yor: “Fır­sat, in­sa­nın kar­şısı­na iki ke­re çık­mı­yor. Si­ze ge­len bir kıs­me­te, önem­li bir ko­nu­ya, ge­rek­li öze­ni ve ih­ti­ma­mı gös­ter­me­di­ği­niz tak­dir­de eli­niz­den ka­çı­ra­bi­li­yor­su­nuz. İnanç­lı bir ya­pım var­dır ve iş­le­ri­mi de ge­cik­tir­me­den bi­tir­me­yi se­ve­rim. Za­ma­nın da çok kıy­met­li ol­du­ğu­na ina­nan­lar­da­nım. Ali Kibar, gazetemizi ilgiyle takip ettiğini söyledi. Kay­se­ri­li olan Ki­bar man­tı ve tat­lı se­vi­yor Kay­se­ri de­nin­ce ak­la ilk ola­rak pas­tır­ma­sı ve man­tı­sı ile ün­lü mut­fak kül­tü­rü ge­lir... Man­tı­nın bi­le 37 çe­şi­di­ni ha­zır­la­mış­lar. Ali Ki­bar’a şim­di de da­mak ta­dı­nı so­ru­yo­ruz. “Man­tı se­ver mi­si­niz” di­ye­rek... “Ben de en çok kla­sik ola­rak ha­zır­la­nan Kay­se­ri man­tı­sı­nı se­vi­yo­rum. Lez­zet ba­kı­mın­dan ha­mur, her şe­ye uy­gun­dur di­ye dü­şü­nü­yo­rum.” OKUL DÖNEMİNDE YEMEK YAPTIM Özel­lik­le ha­fif ye­mek­le­ri se­vi­yo­rum. Ta­vuk ba­lık ve seb­ze ağır­lık­lı bes­le­ni­yo­rum. Okul dö­nem­le­rim­de mut­fak­ta bir şey­ler ha­zır­la­ma­ya ça­lış­mı­şım­dır şim­di müm­kün de­ğil. Gö­nül bir­li­ği yap­tı­ğı­mız 5 bin üzerinde ki­şi­nin so­rum­lu­luğu biz­de. On­la­rın is­tih­da­mı­nı, iş gü­ven­ce­si­ni, sos­yal hak­la­rı­nı ve di­ğer iş­le­ri­mi­zi ta­kip et­mek­ten ina­nın din­len­me­ye da­hi va­kit bu­la­mı­yo­rum.” Sa­yın Ki­bar, da­mak zev­ki­ne uy­gun olan her tür­lü tat­lı­yı da se­vi­yor. Ama ön­ce­lik­le Kayseri mantısı ve baklavası...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT