BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cumhurbaşkanı Gül dâvâsında haklıdır

Cumhurbaşkanı Gül dâvâsında haklıdır

CHP’li bir ve­kil... Üs­te­lik de ba­yan. Kalk­tı sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’e ber­bat bir if­ti­ra at­tı. Ca­nan Arıt­man, Ab­dul­lah Gül’ün ana­sı­nın Er­me­ni ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Biz, da­ha Köş­ke aday­ken yaz­mış­tık. Ab­dul­lah Gül’ün Çan­ka­ya’ya se­çil­me­siy­le ora­ya bir Müs­lü­man Türk çık­mış ola­cak­tır di­ye. Ab­dul­lah Gül, ma­ya­sı bu top­rak­la­rın ça­mu­ruy­la ka­rıl­mış Müs­lü­man Türk bir va­tan ev­la­dı­dır. “Ren­gi­mi­ze bak­sın­lar, kan­dan ve ça­mur­da­nız!” di­yen çi­le­keş bir nes­lin mü­mes­si­li. “Sa­kar­ya saf ço­cu­ğu ma­sum Ana­do­lu’nun”. Her te­miz Ana­do­lu ev­la­dı bir “Sa­kar­ya”dır. Ab­dul­lah Gül de Tay­yip Er­do­ğan da di­ğer­le­ri de bi­rer Sa­kar­ya’dır.CHP’li bir ve­kil... Üs­te­lik de ba­yan. Kalk­tı sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’e ber­bat bir if­ti­ra at­tı. Ca­nan Arıt­man, Ab­dul­lah Gül’ün ana­sı­nın Er­me­ni ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Biz, da­ha Köş­ke aday­ken yaz­mış­tık. Ab­dul­lah Gül’ün Çan­ka­ya’ya se­çil­me­siy­le ora­ya bir Müs­lü­man Türk çık­mış ola­cak­tır di­ye. Ab­dul­lah Gül, ma­ya­sı bu top­rak­la­rın ça­mu­ruy­la ka­rıl­mış Müs­lü­man Türk bir va­tan ev­la­dı­dır. “Ren­gi­mi­ze bak­sın­lar, kan­dan ve ça­mur­da­nız!” di­yen çi­le­keş bir nes­lin mü­mes­si­li. “Sa­kar­ya saf ço­cu­ğu ma­sum Ana­do­lu’nun”. Her te­miz Ana­do­lu ev­la­dı bir “Sa­kar­ya”dır. Ab­dul­lah Gül de Tay­yip Er­do­ğan da di­ğer­le­ri de bi­rer Sa­kar­ya’dır. Ak­si ol­say­dı... Ak­si ol­say­dı iki ih­ti­mal or­ta­ya çı­kar­dı. İlk ih­ti­ma­le na­za­ran ana­cı­ğı ih­ti­da et­miş/dön­müş­tür. O tak­dir­de yi­ne Müs­lü­man Türk bir Ha­nım­dır. Di­ğer ih­ti­mal­de ise ne Türk’tür ve ne de Müs­lü­man’dır. Ca­nan Arıt­man an­la­ya­maz ama fı­kıh­ta­ki ta­bir­le söy­le­ye­lim “ef’ali mü­kel­le­fîn, ken­di ame­lin­den ken­di mes’ul­dür”. Ana­sı gay­rı Türk ve­ya gay­rı Müs­lim ol­say­dı ve­ya Türk -me­se­la Ga­ga­uz- fa­kat Müs­lü­man ol­ma­say­dı bun­la­rın hiç­bi­ri bir ek­sik­lik sa­yı­la­maz­dı. Bu ger­çek­le­re rağ­men if­ti­ra atıl­ma­sı in­ti­kam sai­kiy­le­dir. Se­be­bi de Ab­dul­lah Gül’ün imân, is­ti­ka­met ve ai­le ha­ya­tı­dır. Her­kes, Ca­nan Arıt­man’ı ırk­çı tav­rın­dan do­la­yı çok kı­na­dı. Na­sıl kı­nan­ma­sın? O za­man ta­rih­te­ki ni­ce bü­yük kah­ra­ma­nı­mı­zı sil­mek ge­re­kir­di. So­ko­lo­viç’li Meh­met Pa­şa ol­ma­say­dı aca­ba dev­le­tin akı­be­ti na­sıl bir se­yir ta­kip eder­di? Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı bir açık­la­ma ile şe­ce­re­si­ni or­ta­ya koy­du. Gül, ken­din­den emin. Ya mua­rız­la­rı, on­lar da bu bâb­da o ka­dar emin mi? Cum­hur­baş­ka­nı açık­la­ma­sıy­la İm­pa­ra­tor­luk ba­ki­ye­si ol­du­ğu­mu­zu, bu mi­ra­sın bi­zi zen­gin­leş­tir­di­ği­ni, ai­le­si­nin an­ne ve ba­ba ta­ra­fın­dan la­kap­la­rı­na va­rın­ca­ya dek Müs­lü­man­lı­ğı­nı ve Türk­lü­ğü­nü göz­ler önü­ne ser­di. Kul­lan­dı­ğı cüm­le­ler­de azın­lık va­tan­daş­la­rı­mı­zı in­cit­me­me­ye de aza­mi öze­ni gös­ter­di. Fa­kat... Cum­hur­baş­ka­nı bu­nun­la kal­ma­dı. 1 li­ra­lık da bir taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. Mak­sat kim­se­nin yap­tı­ğı­nın ya­nı­na kâr kal­ma­ma­sı. Bu­nun üze­ri­ne Ca­nan Arıt­man’ı ayıp­la­yan­lar bu de­fa da Cum­hur­baş­ka­nı­nı ayıp­la­dı­lar. Ne ge­rek var­dı, ni­çin da­va aç­tı, Er­me­ni ol­mak yüz ka­ra­lık bir du­rum mu? Er­me­ni­ler alın­dı­lar mea­lin­de söz­ler... Ha­yır dost­lar... Ka­zın aya­ğı öy­le de­ğil. Ab­dul­lah Gül hak­lı­dır, dâ­vâ­sı da isa­bet­li­dir. Çün­kü ce­za hu­ku­kun­da, suç­ta ni­yet esas­lı bir un­sur­dur. Adı ge­çen ba­yan şa­yet “anan Er­me­ni” de­ğil de fa­ra­za “se­ni gi­di Kay­se­ri­li, se­ni­ii!!!” de­sey­di yi­ne suç olur­du, yi­ne dâ­vâ açı­la­bi­lir­di. Hâ­di­se böy­le ce­re­yan et­se ve yi­ne dâ­vâ açıl­say­dı Kay­se­ri­li Ab­dul­lah Gül, Kay­se­ri­li­le­re mi ha­ka­ret et­miş ola­cak­tı? Ne alâ­ka­sı var? İş­te ay­nı du­rum. “Lüt­fen” bir ri­ca ke­li­me­si­dir. Ama sert şe­kil­de “lüt­fen!” de­di­ği­niz­de bu “ya ya­par­sın ve­ya ben ya­pa­ca­ğı­mı bi­li­rim!” gi­bi teh­dit ih­ta­rı gi­bi mâ­nâ­la­ra ge­lir. Ni­yet, anah­tar ke­li­me­dir...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT