BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Sihirli diziler’i çocuğunuzla izleyin

‘Sihirli diziler’i çocuğunuzla izleyin

Yrd. Doç. Dr. Öz­top, “si­hir” te­ma­lı di­zi film­le­ri ya­sak­la­mak ye­ri­ne, ço­cuk­lar­la bir­lik­te iz­le­ye­rek, on­la­ra ger­çek­le­rin an­la­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.> KAY­SE­Rİ Erci­yes Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Ço­cuk Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Ana Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Yrd. Doç. Dr. Di­dem Öz­top, “si­hir” te­ma­lı di­zi­ler se­be­biy­le ço­cuk­la­rın prob­lem­le­ri­ni ger­çe­küs­tü me­tod­lar­la çö­ze­bi­le­cek­le­ri­ne inan­dık­la­rı­nı söy­le­di. Bu di­zi­le­ri ço­cuk­la­ra ya­sak­la­ma­nın da bir çö­züm ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Öz­top, “Ya­sak­la­mak doğ­ru bir yön­tem de­ğil. Ya­sak­la­mak ye­ri­ne bu di­zi­le­ri ço­cuk­la­rı­mız­la bir­lik­te iz­le­me­li ve ora­da­ki du­ru­mun hayat bi­çi­mi­miz­den, top­lum­sal de­ğer­le­ri­miz­den ve inanç sis­te­mi­miz­den fark­lı ol­du­ğu­nu açık­la­ma­lı­yız. Si­hir ve bü­yü gi­bi şey­le­ri sa­de­ce oyun­la­rın­da ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­me­li, ger­çek ha­yat­ta bun­la­rın uy­gu­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı an­lat­ma­lı­yız” di­ye ko­nuş­tu. Ço­cuk­la­rın 6 ya­şı­na ka­dar “si­hir­li dü­şün­ce­ye” inan­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Öz­top, “Bu di­zi­ler bu yüz­den ço­cuk­lar üze­rin­de bu ka­dar et­ki­li olu­yor. Ço­cuk­lar­la ora­da­ki gü­zel te­ma­lar üze­ri­ne ko­nuş­mak ya da sih­rin ger­çek dı­şı ol­du­ğu­nu söy­le­mek ge­re­ki­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT