BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­me­ği de­ğil ha­va­yı pi­şi­ri­yo­ruz

Ye­me­ği de­ğil ha­va­yı pi­şi­ri­yo­ruz

On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) Zi­ra­at Fa­kül­te­si Ta­rım Ma­ki­ne­le­ri Bö­lü­mün­ce Tür­ki­ye’de kul­la­nı­lan gaz­lı mut­fak ocak­la­rı­nın ısı ve­ri­miy­le il­gi­li bir araş­tır­ma­ya gö­re, gaz­lı ocak­lar­la ye­mek pi­şir­me­de ısı ve­rimi en ide­al kul­la­nım şart­la­rın­da bi­le yüz­de 50’yi geç­mi­yor.> SAM­SUN On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) Zi­ra­at Fa­kül­te­si Ta­rım Ma­ki­ne­le­ri Bö­lü­mün­ce Tür­ki­ye’de kul­la­nı­lan gaz­lı mut­fak ocak­la­rı­nın ısı ve­ri­miy­le il­gi­li bir araş­tır­ma­ya gö­re, gaz­lı ocak­lar­la ye­mek pi­şir­me­de ısı ve­rimi en ide­al kul­la­nım şart­la­rın­da bi­le yüz­de 50’yi geç­mi­yor. OMÜ Zi­ra­at Fa­kül­te­si Ta­rım Ma­ki­ne­le­ri Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. Tur­han Ko­yun­cu, ko­nuy­la il­gi­li şun­la­rı söy­le­di: “Yaptığımız araş­tır­ma so­nu­cun­da, ısı ve­ri­minin ar­tı­rıl­ma­sı için, ka­pa­ğın ka­pa­lı ol­ma­sı ve alev ça­pı­nın ten­ce­re ta­ban ça­pı­nın ya­rı­sı­nı geç­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­le­dik. En ide­al ocak gö­zü­nün ise or­ta göz ol­du­ğu so­nu­cu­na var­dık.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT