BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Simitçi krizi aştı!

Simitçi krizi aştı!

Baş­ba­kan, Tür­ki­ye Mü­te­ah­hit­ler Bir­li­ği’nin dü­zen­le­di­ği ödül tö­re­ni­nin ar­dın­dan Ba­kan­lık­lar’a gel­di­ğin­de ma­kam ara­cı­nı dur­dur­du. Araç­tan inen Er­do­ğan, so­kak gi­ri­şin­de­ki si­mit bü­fe­sin­den kah­val­tı için 10 ta­ne si­mit al­dı.Baş­ba­kan, Tür­ki­ye Mü­te­ah­hit­ler Bir­li­ği’nin dü­zen­le­di­ği ödül tö­re­ni­nin ar­dın­dan Ba­kan­lık­lar’a gel­di­ğin­de ma­kam ara­cı­nı dur­dur­du. Araç­tan inen Er­do­ğan, so­kak gi­ri­şin­de­ki si­mit bü­fe­sin­den kah­val­tı için 10 ta­ne si­mit al­dı. Er­do­ğan, si­mit­çi pa­ra al­mak is­te­me­se de 102 YTL öde­di. Çev­re­de­ki es­na­fın ken­di­si­ne “Baş­ba­kan si­mit­çi­si” di­ye hi­tap et­ti­ği­ni an­la­tan uya­nık es­naf, tez­gâ­hı­na “Baş­ba­kan Er­do­ğan’a si­mit sa­tan si­mit­çi Özer Yal­nız” yaz­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT