BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Açıklama talihsiz bir beyan”

“Açıklama talihsiz bir beyan”

Da­nış­tay Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Ken­di ku­ru­luş ka­nu­nun­da, ver­dik­le­ri ka­rar­la­rı yo­rum­la­ma ve tav­zih yet­ki­si bu­lun­ma­yan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı’nın özel­lik­le Da­nış­ta­yı Ana­ya­sa ih­la­li yap­mak­la suç­la­yı­cı ni­te­lik­te­ki açık­la­ma­sı, ana­ya­sal gö­rev, yet­ki ve so­rum­lu­lu­ğu­nu aşan ta­lih­siz bir be­yan ola­rak de­ğer­len­di­ril­miş­tir” de­nil­di.Da­nış­tay Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Ken­di ku­ru­luş ka­nu­nun­da, ver­dik­le­ri ka­rar­la­rı yo­rum­la­ma ve tav­zih yet­ki­si bu­lun­ma­yan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı’nın özel­lik­le Da­nış­ta­yı Ana­ya­sa ih­la­li yap­mak­la suç­la­yı­cı ni­te­lik­te­ki açık­la­ma­sı, ana­ya­sal gö­rev, yet­ki ve so­rum­lu­lu­ğu­nu aşan ta­lih­siz bir be­yan ola­rak de­ğer­len­di­ril­miş­tir” de­nil­di. Açık­la­ma­da şu hu­sus­la­ra yer ve­ril­di: “Da­nış­tay 8. Da­ire­si­nin, Ana­ya­sa’nın ve Da­nış­tay Ka­nu­nu’nun ken­di­si­ne ver­miş ol­du­ğu gö­rev ve yet­ki çer­çe­ve­sin­de ver­di­ği ka­rar, üst yar­gı ye­rin­ce yü­rü­tül­me­si dur­du­rul­ma­dı­ğı ya da bo­zul­ma­dı­ğı sü­re­ce Ana­ya­sa’nın 138’in­ci mad­de­si uya­rın­ca ya­sa­ma ve yü­rüt­me or­gan­la­rı ile ida­re­yi bağ­la­yı­cı ni­te­lik­te­dir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT