BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VURAL: Sayaçlarla ilgili iddialar asılsız

VURAL: Sayaçlarla ilgili iddialar asılsız

İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, ön ödemeli elektronik su sayacı ile ilgili kamuoyunun yanıltıldığını belirterek, amaçlarının kayıp-kaçak oranını en aza indirmek olduğunu söylediİS­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü Mev­lüt Vu­ral, su sa­yaç­la­rı­na iliş­kin ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Son gün­ler­de, İs­tan­bul’da­ki ön öde­me­li elek­tro­nik su sa­ya­cı uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin “tu­tar­sız ve doğ­ru ol­ma­yan” bil­gi­ler­le ka­mu­oyu­nun ya­nıl­tıl­dı­ğı­nı ifa­de eden İS­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü Mev­lüt Vu­ral, ön öde­me­li elek­tro­nik su sa­yaç­la­rıy­la me­ka­nik sa­yaç­lar ara­sın­da üc­ret­len­dir­me yö­nün­den hiç­bir fark bu­lun­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Vu­ral, her iki sis­tem­de de ka­de­me­li ta­ri­fe uy­gu­la­ma­sı bu­lun­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Mev­lüt Vu­ral, ön öde­me­li elek­tro­nik su sa­yaç­la­rı­nın ku­ru­ma ma­li­ye­ti­nin, id­di­alar­da yer al­dı­ğı şek­liy­le 250 do­lar de­ğil, ko­nut ti­pi sa­yaç­lar için 175 YTL ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ev­ler­de kul­la­nı­lan sa­yaç­lar dı­şın­da, 40 mi­li­met­re­lik 3 bin adet, 100 mi­li­met­re­lik 500 adet, 150 mi­li­met­re­lik 5 adet ve 200 mi­li­met­re­lik 5 adet sa­ya­cın fi­ya­tı­nın da me­ka­nik sa­yaç­lar­la yak­la­şık ay­nı fi­yat­ta ol­du­ğu­na işa­ret eden Vu­ral, bu iha­le kap­sa­mı­na 3 yıl­lık ta­mir-ba­kım üc­re­ti­nin de da­hil ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. BÜ­YÜK KO­LAY­LIK Vu­ral, sa­yaç oku­ma, bor­cu­nu öde­me­yen abo­ne­den sa­yaç sök­me-tak­ma, aç­ma-ka­pa­ma, fa­tu­ra ha­zır­lan­ma­sı ve da­ğı­tıl­ma­sı iş­lem­le­ri­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, me­ka­nik sa­yaç­lar­da­ki oku­ma de­ğer­le­ri­nin bil­gi­sa­yar or­ta­mı­na ak­ta­rıl­ma­sı, tah­si­lat­ta ko­lay­lık sağ­la­ma­sı ve en önem­li­si KDV’nin pe­şin tah­si­la­tı se­be­biy­le bu sis­te­min se­çil­di­ği­ni kay­det­ti. Bu sis­te­min, ge­lir­de ka­yıp ön­le­me, za­man, per­so­nel, ma­ki­na, ekip­man ve kır­ta­si­ye açı­sın­dan ku­ru­ma bü­yük eko­no­mik fay­da sağ­la­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Vu­ral, İs­tan­bul’da bir ta­rih­te ka­yıp-ka­çak su ora­nı­nın yüz­de 65’le­re var­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. KA­YIP-KA­ÇAK AZAL­DI 2 yıl­dır İS­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Vu­ral, ken­di­si­nin ve ön­ce­ki ida­re­nin ka­yıp-ka­çak­la­rı en aza in­dir­ge­mek için bü­yük bir ça­lış­ma içi­ne gir­di­ği­ni an­lat­tı. Vu­ral, “Ön öde­me­li elek­tro­nik su sa­ya­cı­nı dü­şün­me­mi­zin se­bep­le­rin­den bi­ri, ka­yıp-ka­çak oran­la­rı­nı en aza in­dir­ge­mek­tir” de­di. Vu­ral, sa­yaç­la­rın TSE bel­ge­si­ne sa­hip ol­ma­dı­ğı id­di­ası­nın da doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Vu­ral, ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı üze­ri­ne, su­da­ki ka­yıp-ka­çak ora­nı­nın yüz­de 25’le­re dü­şü­rül­dü­ğü­nü söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT